dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข้าราชการครู

 

นายชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวรอยพิมพ์  เจ๊กอร่าม
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

  

 นายณัฐพงศ์  อินทร์เทพ
ครู คศ.2
   
     
 
     
     
 นายอมร  เกตุแก้ว
ครู คศ.1
นางสาวทักษณพร  อิ่มกระจ่าง
ครู คศ.1 
 นายนพพล  เล็กพันธ์
ครู คศ.2
     
     
 นางสาวลฎาภา  มาตผุย
ครู คศ.1
นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม
ครูผู้ช่วย
 นายอนุรักษ์  ลาบพร้อมกุศล
ครูผู้ช่วย
     

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)