dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข้าราชการครู

 

นายชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวรอยพิมพ์  เจ๊กอร่าม
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗
จังหวัดพิษณุโลก

 

  

นางปวีณา เล็กพันธ์
ครู คศ. ๓
นาวสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม
ครู คศ. ๒ 
 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง
ครู คศ. ๒
     
 

นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ
                       ครู คศ. ๒

นางสาวชลธิชา เปรมปรี
ครู คศ. ๒
 นางศุภธาดา ปาพันธ์
ครู คศ. ๒
     
 
 นายนพพล เล็กพันธ์
ครู คศ. ๒
 นายอมร เกตุแก้ว
ครู คศ.๒
 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง
ครู คศ. ๑
     
 
 นางสาวลฎาภา มาตผุย
ครู คศ. ๑
นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล
ครู คศ. ๑ 
นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม
ครู คศ. ๑ 
     
นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑาพร เป้าโทน
ครูผู้ช่วย
นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์
ครูผู้ช่วย
     
นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี
ครูผู้ช่วย
นางกันต์ฤทัย งานวิชา
ครูผู้ช่วย
นายบรรณวิทย์ กึดก้อง
ครูผู้ช่วย
     
   

นางสาวนาตยา  จงรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์  กลั้นกลาง 

ครูผู้ช่วย 

 นายสุทธิพงศ์  พลศรี 

ครูผู้ช่วย 

     

 

 







ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)