ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข้าราชการครู

 

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗

จังหวัดพิษณุโลก

 

                             

                                 นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ

                              รองผู้อำนวยการ

 

นายณัฐพงศ์  อินทร์เทพ

  รองผู้อำนวยการ

 

  

นางปวีณา เล็กพันธ์
ครู คศ. ๓
นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม
ครู คศ. ๒ 
 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง
ครู คศ. ๒
     
นางศุภธาดา ปาพันธ์
ครู คศ. ๒
นายนพพล เล็กพันธ์
ครู คศ. ๒
 นายอมร เกตุแก้ว
ครู คศ.๒

 

   
นางทักษณพร อั่วหงวน
ครู คศ. ๒ 
นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา
ครู คศ. ๒ 
นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม
ครู คศ. ๑ 
 
นางสาวจุฑาพร เป้าโทน
ครู คศ.๑
นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์
ครู คศ.๑ 
นายสืบ  ศิริโส
ครู คศ.๑ 
     
นางกันต์ฤทัย งานวิชา
ครู คศ.๑
นางสาวนาตยา  จงรักษ์
ครู คศ.๑
  นางสาวสิริลักษณ์  ท้วมทอง
ครู คศ.๑
 
นางสาวจุฑารัตน์  กลั้นกลาง
ครู คศ.๑
นางกานต์จิรา ไทยทอง
ครู คศ.๑
นางสาวยุพเรศ  นนท์ศรี
ครู คศ.๑
นายบรรณวิทย์  กึดก้อง
ครู คศ.๑
นางสาวสุชาวลี บัวนุ่ม
ครู คศ.๑
นายปุญญพัฒน์  จินะ
ครู คศ.๑ 

นางสาวศรีพรรณ  งอกขึ้น
ครู คศ.๑ 

นางนฤชล  มันตะสูตร
ครู คศ.๑

นางสาววิชชุตา   เรืองแจ่ม
ครู คศ.๑

นางสาวสุรดา อินพิทักษ์
ครู คศ.๑ 
นางสาวสุทธิดา โชติรื่น
ครู 
คศ.๑
นางสาวธิดารัตน์  บริรักษ์เลิศ
ครูผู้ช่วย
     

นางสาวทิพยภัสสร์  พะยอม
ครูผู้ช่วย 

นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
ครูผู้ช่วย 

นางสาววรัญญา  พระเทพ
ครูผู้ช่วย 
 
     นางสาวเสาวนีย์  ไตรธรรม
ครูผู้ช่วย 
นางสาววราภรณ์ อุทธิยา
ครูผู้ช่วย
นายธีรศักดิ์ โคกคำ
ครูผู้ช่วย 
      
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษา
ครูผู้ช่วย    
นางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรวิภา ระวังภัย
ครูผู้ช่วย  
    
นางสาวสุพัตรา จีนด้วง
ครูผู้ช่วย
    ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ บางศรี
ครูผู้ช่วย 
  นางสาวกัญญ์วรา ท่าว่อง
ครูผู้ช่วย 
   
        
นายจิรภัทร จันทะดวง
ครูผู้ช่วย   
    นางสาวบุญทริกา โพธิ์อรุณ
ครูผู้ช่วย  
 นางสาวณัฐพร ธรรมขันคำ
ครูผู้ช่วย  
     
     
     
     
     
     
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)