ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข้าราชการครู

 

นายชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

  

นางปวีณา เล็กพันธ์
ครู คศ. ๓
นาวสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม
ครู คศ. ๒ 
 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง
ครู คศ. ๒
     
 

  นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ
     ครู คศ. ๒

นางสาวชลธิชา เปรมปรี
ครู คศ. ๒
 นางศุภธาดา ปาพันธ์
ครู คศ. ๒
     
 
 นายนพพล เล็กพันธ์
ครู คศ. ๒
 นายอมร เกตุแก้ว
ครู คศ.๒
 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง
ครู คศ. ๑
     
 
 นางสาวลฎาภา มาตผุย
ครู คศ. ๑
นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล
ครู คศ. ๑ 
นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม
ครู คศ. ๑ 
     
นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ
ครู คศ.๑
นางสาวจุฑาพร เป้าโทน
ครู คศ.๑
นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์
ครู คศ.๑

 

นายสืบ  ศิริโส
ครู คศ.๑

 

นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี
ครูผู้ช่วย

นางกันต์ฤทัย งานวิชา
ครูผู้ช่วย

นายบรรณวิทย์ กึดก้อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา  จงรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์  กลั้นกลาง
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิพงศ์  พลศรี
ครูผู้ช่วย 
นางสาวสุชาวลี บัวนุ่ม
ครูผู้ช่วย 
 นายปุญญพัฒน์  จินะ
ครูผู้ช่วย 
     

 นางสาวธิดารัตน์  บริรักษ์เลิศ
ครูผู้ช่วย 
นางสาวศรีพรรณ  งอกขึ้น
ครูผู้ช่วย 
 นางนฤชล  มันตะสูตร
ครูผู้ช่ว
     
   
 นางสาววิชชุตา   เรืองแจ่ม
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรดา  อินพิทักษ์
ครูผู้ช่วย 
 นางสาวสุทธิดา  โชติรื่น
ครูผู้ช่วย 
     

 

 
 นางสุภาวดี  กิจไธสง
ครูผู้ช่วย 
   
     
 

 

 

 
     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)