ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


บุคคลากรทางการศึกษา

  พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา

  

       
นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน
พนักงานราชการ   
  นายวีรชัย  จันทร์โต
พนักงานราชการ
นางสาวนิโลบล  ยกกรเลิศ
พนักงานราชการ 
 
 
 
นายปรกร  จตุรทิศ
พนักงานราชการ  
นายจิรกิตติ์ บุญเกิดกูล
พนักงานราชการ  
 นางสาวนงลักษณ์  อยู่รัตน์
พนักงานราชการ
 
       
       
นางสาวศศิธร หันจันทร์
พนักงานราชการ
นายสุรพงศ์ ปานันท์
พนักงานราชการ
นางอุไรภรณ์ สอนเวช
พนักงานราชการ 
 
   
 นางสาวศิริรัตน์ มีเจริญ
พนักงานราชการ
  นางสาวประวีณา แสงมิ่ง
พนักงานราชการ
   นายภิญโญ แสงสว่าง
พนักงานราชการ
 
       
  นางสาวเจนจิรา ถนาวร
พนักงานราชการ
 นางสาวพรพิมล ดวงสุวรรณ์
พนักงานราชการ
 นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะ
พนักงานราชการ
 
       
นางสาวลิปิการ์ สุขเกษม
พนักงานพิมพ์เบล 
นางสาวสุวรรณา บุญคุ้ม
คนครัว 
นางสาววิลาวัลย์ อ่ำพูล
ครูอัตราจ้าง 
 

 

 

 

 
นางสาววิราวรรณ  สิงห์โต
ครูอัตราจ้าง 
นางสาวสุชาดา  อ่ำปาง
ธุรการ  
   
       

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

   
นางสาววัลลิภา  แก้วกำเนิด
หน่วยบริการบางกระทุ่ม (วัดแม่เทียบ)

นายชุติพนธ์  บุญศิริ
หน่วยบริการบางกระทุ่ม (วัดแม่เทียบ)

   
 
นางสาวพรรณนิภา  ขำวุฒิ
หน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง

นางสาวจันทิมา พ่วงไผ่
หน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง

   
   

 นางสาวจุฑาทิพย์ ถาโคตร
หน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม

 นางสาวจินตรา ฝาระมี
หน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
   
นางสาววรารัตน์  จำนวน
หน่วยบริการนครไทย โรงเรียนบ้านพร้าว
นางสาวบุญฑิรา พร้าโต
หน่วยบริการนครไทย โรงเรียนบ้านพร้าว
   
   

นางสาวมณี คำม่วง
หน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล

นางสาวสุปราณี คำมี
หน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล
   
 
นางสาวสุพิมพาพร  เข็มทอง
หน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง
 
   
นางสาวสุนิสา  สำเริง 
หน่วยบริการพรหมพิราม
โรงเรียนบ้านบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
นางสาววาสนา  คำเขียน  
หน่วยบริการพรหมพิราม
โรงเรียนบ้านบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
   
 

นางสาวประตินญา  จันทร์คีรี
หน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนวัดบ้านดง

  

   
นายสุคิน ปันสาร
พนักงานขับรถ
 นายธวัช ขวัญเกต
ยาม
 นายสาคร ต่ายทอง
พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
     
   
นายนเรศ บำรุงศิลป์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นายชินราช เทียนคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงคืน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
     
นายสำเริง เกตุมีแสง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางกาญจนา ปันสาร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางเลี้ยม ฟักทอง
     
นายสนม  โอรมย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
นางสาวขวัญร่า  สีโห้มี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
 นางสาวอักษร กาศคำสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  (รพ.)
 

 
     


  

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)