ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


บุคคลากรทางการศึกษา

  พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา

  

       
   
 นางนฤชล มันตะสูตร
พนักงานราชการ
  นางสาวศรีพรรณ  งอกขึ้น
พนักงานราชการ
 นางสาวสุรดา อินพิทักษ์
พนักงานราชการ
นางสาววรัญญา พระเทพ
พนักงานราชการ
 
       
 นางสาวทิพยภัสสร์ พะยอม
พนักงานราชการ 
นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์
พนักงานราชการ 
นางสาวเสาวนีย์  ไตรธรรม
พนักงานราชการ
นายวีรชัย  จันทร์โต
พนักงานราชการ 
       
       
นางสาวมุกธิดา ปัญญาเหมือง  
    พนักงานราชการ
นางอัชฌา  คัมภีรทัศน์
พนักงานราชการ 
 นางสาววิชุตา เรืองแจ่ม
พนักงานราชการ
นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน
พนักงานราชการ 
       
       
 นางสาวบวรภัคณ์ เพิ่มเพ็ง
พนักงานราชการ
นางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล
พนักงานราชการ  

นายกฤษณะ  บุญเทียน
พนักงานราชการ

นางสาวสุกัญญา หอมสะอาด
พนักงานราชการ
       
       
 นางสาวลิปิการ์ สุขเกษม
พนักงานพิมพ์เบล
 นางสาวสุวรรณา บุญคุ้ม
คนครัว 
นางสาวทิพาพร สีบุ
ครูอัตราจ้าง 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงพจี อินทรักษา
ครูอัตราจ้าง
       
       
นางสาวนงลักษณ์  อยู่รัตน์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะ
ครูธุรการ 
   

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

   
นางวัลลิภา  อ่ำเนินกุ่ม
หน่วยบริการบางกระทุ่ม โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม

นางสาวพลอย  น้อยใจมั่น
หน่วยบริการบางกระทุ่ม โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม

   
 
นางสาวพรรณิพา  ขำวุฒิ
หน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง

นางสาวจันทิมา พ่วงไผ่
หน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง

   
   

 นางสาวจุฑาทิพย์ ถาโคตร
หน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม

 นางสาวจินตรา ฝาระมี
หน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
   
นางสาววรารัตน์  จำนวน
หน่วยบริการนครไทย โรงเรียนบ้านพร้าว
นางสาวบุญฑิรา พร้าโต
หน่วยบริการนครไทย โรงเรียนบ้านพร้าว
   
   

นางสาวณัฐฑิตา คานพรม
หน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนวัดบ้านดง

นางสาวไพรินทร์ สังข์พรม
หน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนวัดบ้านดง
   
นางสาวมณี คำม่วง
หน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล
นางสาวสุปราณี คำมี
หน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล
   
นางสาวศศิวิมล เพ็ชรเสือ
หน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง
นางสาวเจนจิรา ถนาวร
หน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง

 

   
นายสุคิน ปันสาร
พนักงานขับรถ
 นายธวัช ขวัญเกต
ยาม
 นายสาคร ต่ายทอง
พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
     
   
นายนเรศ บำรุงศิลป์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นายชินราช เทียนคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงคืน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
     
นายวัชรินทร์  ก๋าคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสำเริง เกตุมีแสง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายภวัต แสงหิรัญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
 
นางกาญจนา ปันสาร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางเลี้ยม ฟักทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
     


  

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)