ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


เครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)