ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ห้องเรียนออนไลน์

 

  บทความการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและผู้สนใจ

 

1. กายภาพบำบัดคืออะไร

2. กายภาพบำบัดผ่านการเล่น

3. กิจกรรมบำบัดคืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในการดูแลเด็กพิการ  

4. การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

5. กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ

6. กายภาพบำบัดสำหรับเด็กพิการที่บ้าน

7. การฝึกพูดเบื้องต้น 

8. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)

9. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

10. กิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติก 

11. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

 

 

 

 

ห้องเรียนออนไลน์ทางการศึกษาพิเศษ

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)