ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


เกี่ยวกับเรา

 

ข้อมูลสารสนเทศ สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

 

  • ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
  • โทรศัพท์ (055) 906074
  • โทรสาร (055) 906075
  • E - mail : secr7pit@gmail.com
  • มีบริเวณขนาดพื้นที่ จำนวน 47 ไร่

 

 

ระดับการศึกษาและการให้บริการ

                    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ การให้บริการและความเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดทำการวิจัยและอบรมบุคลากร การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการในเขตพื้นที่การศึกษา 7 โดยเริ่มรักนักเรียนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2543 จำนวน 32 คน ในเบื้องต้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งสำนักงานชั่วคราว  ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก จยกระทั่งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2544 จึงได้ย้ายมาทำการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ปัจจุบันนี้ เขตพื้นที่บริการการศึกษาเพื่คนพิการของศูนย์ ครอบคลุมทั้งจังหวัดพิษณุโลก และให้การช่วยเหลือสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์

                    ปัจจุบัน นางชุติพร เหล็กคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก


 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)