ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลสารสนเทศ สถานที่ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ (055) 906074 โทรสาร (055) 906075 มีบริเวณขนาดพื้นที่จำนวน 47 ไร่ และมีเขตติดต่อดังนี้

ระดับการศึกษาและการให้บริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก  สังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๒  มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ   รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ การให้บริการและความช่วยเหลือ  จัดทำการวิจัยและอบรมบุคลากร  การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการในเขตพื้นที่การศึกษา ๗  โดยเริ่มรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๓ จำนวน ๓๒ คน ในเบื้องต้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ได้ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ  โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก จนกระทั่งเมื่อวันที่  ๒๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้ย้ายมาทำการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗    ณ ที่ปัจจุบันนี้  เขตพื้นที่บริการการศึกษาเพื่อคนพิการของศูนย์ฯครอบคลุมทั้งจังหวัดพิษณุโลก  และให้การช่วยเหลือสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ๗  จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร  นครสวรรค์  อุตรดิตถ์  ตาก  สุโขทัย  พิจิตร  และเพชรบูรณ์

ปัจจุบัน  นายชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๗  จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560

รายการ
บุคลากร
จำนวน วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ปริญญา
ตรี
ปริญญา
ตรี
ปริญญา 
โท
ปริญญา
เอก
ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 - - - - - -
รองผู้อำนวยการ - - - - - - - - - -  - -
ข้าราชการครู  23  31                 -
พนักงานราชการ 3 15 18 - - - - - - - - -
ครูอัตราจ้าง  -  4  4     - - - - - - -
ครูธุรการ  -  1  1     - - - - - - -
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  8  19 27      - - - - - - -
รวม                        

ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
1 บกพร่องทางการเห็น        
2 บกพร่องทางการได้ยิน        
3 บกพร่องทางสติปัญญา        
4 บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ        
5 บกพร่องทางการเรียนรู้        
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา        
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมร์        
8 บุคคลออทิสติก        
9 บุคคลที่มีความพิการซ้อน        
รวมทั้งสิ้น        

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)