ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ทำเนียบผู้บริหาร


รูปบุคคลผู้อำนวยการarticle
นายสัมพันธ์ พิทักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานะภาพ ข้าราชการบำนาญ 
พ.ศ. 2542 - 2545
นางสาวอารีย์ เพลินชัยวาณิชผู้อำนวยการarticle
นางสาวอารีย์ เพลินชัยวาณิช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
สถานะภาพ ข้าราชการบำนาญ
พ.ศ. 2545 - 2551
นายวินัย รูปขำดีผู้อำนวยการarticle
นายวินัย รูปขำดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถานะภาพ เสียชีวิตแล้ว 
พ.ศ. 2551 - 2558
ผู้อำนวยการ

นางสุรางค์  วิสุทธิสระ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
สถานะภาพ ข้าราชการบำนาญ
พ.ศ. 2558- 2560

ผู้อำนวยการ

นายชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

หน้า 1/1
1
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)