ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ผู้อำนวยการ

 


นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จังหวัดพิษณุโลก

 

 • ข้อมูลบุคคล
  •  
 • การศึกษาและการฝึกอบรม
  •  
  การทำงานและผลงาน
  •  
  การศึกษาดูงานต่างประเทศ
 •        

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)