ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


จดหมายข่าว ฉบับที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

อาจารย์และนิสิตกายภาพบำบัดเข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก article
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชี่ยลโอลิมปิคไทย
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ
เข้าแสดงความยินดีตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง
ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว 2562
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปากน้ำโพเกมส์) article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเมือง article
นิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เข้าร่วมประชุมการมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ ก้าวล้ำนำสู้อนาคตที่ยั่งยืน article
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 article
ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
นิสิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสังเกตุการและเก็บข้อมูล article
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก article
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์ article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู article
กิจกรรมงานสมโภชพระพุทธชินราช article
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมือง article
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 article
ออกเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเมือง article
กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เมืองสองแคว article
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าทอง article
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 article
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน article
กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อ.ชาติตระการ
การแข่งขันกัฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมสืบสารประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 2561 article
การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สนภ.๓ นทพ. โดยพ.อ.เอื้อชาติ หนุนภักดี เลี้ยงอาหารกลางวัน
นิเทศ ติดตาม ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้องรัง ในโรงพยาบาลพุทธชินราช...>>
ชมรมคนรักในหลวง พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
จัดอบรมโปรแกรม IEP Online 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)