dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


กิจกรรมสืบสารประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 2561 article

    22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดย ผอ.ชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ  นำนักเรียนคณะครู และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย งานลอยกระทงประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมหนูน้อยนพมาศและปวดกระทงสวยงาม พร้อมทั้งพานักเรียนไปลอยกระทงที่ วัดโพธิญาณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก




ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
นิสิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสังเกตุการและเก็บข้อมูล article
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก article
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์ article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู article
กิจกรรมงานสมโภชพระพุทธชินราช article
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมือง article
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 article
ออกเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเมือง article
กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เมืองสองแคว article
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าทอง article
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 article
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน article
กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อ.ชาติตระการ
การแข่งขันกัฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1
การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สนภ.๓ นทพ. โดยพ.อ.เอื้อชาติ หนุนภักดี เลี้ยงอาหารกลางวัน
นิเทศ ติดตาม ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้องรัง ในโรงพยาบาลพุทธชินราช...>>
ชมรมคนรักในหลวง พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
จัดอบรมโปรแกรม IEP Online 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559



ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)