ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครู และการจัดการเรียนการสอนนักเรียน พร้อมกับพบปะผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส

เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครู และการจัดการเรียนการสอนนักเรียน

พร้อมกับพบปะผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนักสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมประชุมระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสมาคมสุขปัญญา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง article
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดร้องยุ้งข้าว article
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานอาคารสถานที่ ในวันพฤหัสดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ article
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ -​ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖ article
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ เ article
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น . นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมห article
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนางสาวชลธิชา เปรมปรี หัวหน้างานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พร้อมคณะทำงาน และคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ,คณะครูผู้รั
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิช
นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบนักเรียน แล
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทดสอบและการจัดอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการนครไทย ,หน่วยบริการชาติตระการ ,หน่วยบริการบางระกำ ,หน่วยบริการพรหมพิราม ,ห้องเรียนค
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอบางระกำ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และมอบถุงยังชีพ ในวันพฤหัส
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคนงาน ,คนครัว ​,ยาม และพี่เลี้ยงของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเ
นายชู​ศักดิ์​ ศิริ​เชียง​ ผู้อำนวยการศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ เขต​การศึกษา​ ๗​ จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อมคณะครู ร่วมเป็นเกียรติงานมุทิตาจิต แด่ นายกานต์ สอนอยู่กลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายที่ ๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายในรอบ ๒ และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเสวนา "การอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ประธานชมรมผู้พิการCP มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน ๒ คัน ให้กับเด็กชายนฤเบศก์ วัดทอง และเด็กชายศุภณัฐ บุญโสภา นักเรียนในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อใช้ในการทำกิจวัตรประจำวัน และการเดินทางของนักเรียน ขอขอบคุณศูน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอชาติตระการ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พร้อมมอบถุงยังชีพ
มอบคูปองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง มอบคูปอง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ๒.๑, ๒.๒, นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียง​พิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลอ
เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดนา
ร่วมงาน"มุทิตาจิต" สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขอขอบคุณ... คุณสมบัติ ลำคำ และครอบครัวโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิด เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่จำนวน ๒๕๐ ชาม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ คะ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นกรรมการในการปร
การประชุมครั้งนี้มีการเสวนา ในหัวข้อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศ
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ช่วยสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง" และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้
ขอขอบคุณ...คุณชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นตัวแทนครอบครัว "รูปขำดี" เลี้ยงบะหมี่หมูแดงและขนมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์ฯ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ นายวินัย รูปขำดี อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียง
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ปีที่ ๒๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ท
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ได้จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย ตามโครงการ พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี สิ่งอํานวย ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้า ที่บ้านของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร และนำอาหารมาบริการให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีทำบุญถวายภัตรหารเช้า ณ บ้านยอดเพชร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กบกพร่องทางร่างกาย ร่วมกับทีมครูประจำอำเภอวังทอง เข้ามอบถุงยังชีพ และรับทราบปัญหา ความยากจนของครอบครัวเด็กชายภูวดล ตาแก้ว โ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา หม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานงาน SHARE FOR CHILD เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง # 1st KHUN POOM CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
ขอขอบคุณ....คุณเด่นนภา คุ้มฉาย และคณะจากพยาบาล NICU โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำขนมนัทเบอเกอร์รี่มาเลี้ยงน้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากวันเกิดคุณอรวรรณ วรรณพิรุณ และคุณอดุลย์ คุ้มฉาย ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย นวัตกรรมระบบเทคโนโลยี สิ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรายงานและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงห
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เรื่องนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวปฏิบัติราชการจากต้นสังกัดที่จะนำเรียนและแจ้งให้สถานศึกาาทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยเร่งด่วน โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโ
อขอบคุณ...คุณสุนันทา เตลิงคะพันธุ์ และครอบครัวมาเลี้ยงบะหมี่ และขนมให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คะ
นางนฤชล มันตะสูตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชี
ขอขอบคุณ...ครอบครัวจิตรัตนภิรมย์ ร่วมเลี้ยงขนมเค้กกับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องฟินฟิน ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมพิธีเปิดกรวย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอคำปรึกษากับฝ่ายบริหารงานวิชาการ เรื่องเด็กพิการ เพื่อนำไปผลิตนวัตกรรมให้กับเด็กพิเศษในทุกๆประเภทความพิการ
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณปรีดา พันธุ์แก้ว คุณย่าน้องปัญปัญ เลี้ยงขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องปัญปัญ ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
การจัดอบรมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก
ขอขอบคุณ...อาจารย์เปรมปราณี เทียบตา และนักเรียนในชมรม To be number one โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้นำของมาบริจาคแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ... คุณสายทอง มะลิวัลย์ ผู้ปกครองน้องเหมยอิง นำไอศกรีมเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
นางจินดา อุ่นทอง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนากระบวนการวิจัย นวัตก
ร่วมพิธีการถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เพื่อเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุด
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก และร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาบำเพ็ญสา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอด
ขอขอบคุณ....คุณจันทร์เพ็ญ วรรณรัตน์ นำก๋วยจั๊บไก่ ขนมปังสังขยา น้ำผลไม้กล่อง มาเลี้ยงนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาเพื่อเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการครูและพนักงานราชการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘
ขอขอบคุณ...คุณเมธาวี. สิงห์เวียง มอบขนมขบเคี้ยวให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายเกิด ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางศุภธาดา ปาพันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณฐานิตา นพปฎล และครอบครัว ที่นำไอศครีม โดนัท แซนวิส และน้ำผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายอมร เกตุแก้ว และนายสุทธิพงศ์ พลศรี ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระบรมธาตุเจดีย์ (พระปรางค์) และพระพุทธชินราชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขคการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยและคณะครู เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ งานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุ
วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมเด็กหญิงธีรนันท์ แย้มทัศน์ นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้
ครูประจำอำเภอชาติตระการ และนักสหวิชาชีพ เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนในงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู พร้อมมอบถุงยังชีพ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ cs๐๔ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
ขอขอบคุณ... คุณกนกพร รอดสุขเจริญ และเพื่อนๆ ร่วมบริจาคอาหารกลางวัน ขนมและของใช้ ของเล่น ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่หอพัก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ เพื่อประชุมเตรียมการในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจาก​สพฐ.​ โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ​
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ขอขอบคุณ...คุณพิศมัย ชาวซ่าน(คุณยายน้องภูภูมิ) และคุณครูบวรภัคณ์ เพิ่มเพ็ง ที่นำเลี้ยงโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ... นางอุบล ทองเถาว์ (แม่น้องแกรมมี่) เลี้ยงบะหมี่หมูแดง และไอศกรีม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าช่วยเหลือและมอบผ้าอ้อมสำเร็จ นม ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสมทบทุนอีก ๒,๐๐๐ บาท ให้กับน้องตี๋ มีความบกพร่องพิการซ้อน อายุ ๒ ขวบ
ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผอ.สุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้
ออกนิเทศหน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง
ออกนิเทศหน่วยบริการนครไทย (โรงเรียนบ้านพร้าว) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ออกนิเทศหน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ออกนิเทศหน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนห้วยปลาไหล และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๖๖ พรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๖๖ พรรษา รัชก
ขอขอบคุณ... ครอบครัววรรณา ที่ได้มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันเกิดของน้องวสิกา วรรณา
ออกนิเทศหน่วยบริการพรหมพิรามโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ออกนิเทศหน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ออกนิเทศหน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเนินมะปราง
ขอขอบคุณ... คุณสุวณีย์ พรวนต้นไทร และศิษย์เก่าจ่าการบุญ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ไอศกรีม ขนม นม ข้าวสาร พร้อมกับสมทบค่าอาหารกลางวัน ๒,๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณเอกฉัตร เอี่ยมตาล และคณะฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๓ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมน้ำส้ม และไอศครีม นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒”
โดยชมรมคนพิการซีพีจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์รถเข็นแก่เด็กพิการ
ข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
คุณวัชระ เจียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บริษัท Tipco Asphalt และคณะ เข้ามาติดตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และวางแผนการดำเนินงานโครงการใหม่ในปี ๒๕๖๒ ร่วมกับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
คณะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน
วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ cs๐๔
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
การประชุมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการรุนแรงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๒
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทำการชั่งและวัดส่วนสูงนักเรียน
คุณทศพร ขุนมธุรส และครอบครัว ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน
ร่วม เดิน-วิ่ง การกุศลตามรอยพระบาท@เขาค้อ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ประชุมการจัดทำแผน IEP ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชพิธีเษก
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอิ้มให้ประชาชน
แนะนำบุคลากรครูใหม่
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมสังเกตุการณ์โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงาน ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดในเด็ก
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าร่วมงาน สมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดพิษณุโลก "ร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกพิษณุโลก"
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติงานรุ่นที่ 1 ในการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ชินนสมาธิ 2 สมาธิเพื่อชัยชนะใจตนเอง article
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โครงการพัฒนาูครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณ คูรณัฐฐิศานันท์ ศรีเขื่อนแก้ว
ประชุมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
นักดนตรีจิตอาสา อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา ดนตรีบำบัด
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2561 article
อาจารย์และนิสิตกายภาพบำบัดเข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชี่ยลโอลิมปิคไทย
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ
เข้าแสดงความยินดีตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง
ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว 2562
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปากน้ำโพเกมส์) article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเมือง article
นิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เข้าร่วมประชุมการมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ ก้าวล้ำนำสู้อนาคตที่ยั่งยืน article
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 article
ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
นิสิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสังเกตุการและเก็บข้อมูล article
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก article
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์ article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู article
กิจกรรมงานสมโภชพระพุทธชินราช article
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมือง article
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 article
ออกเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเมือง article
กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เมืองสองแคว article
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าทอง article
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 article
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน article
กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อ.ชาติตระการ
การแข่งขันกัฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมสืบสารประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 2561 article
การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สนภ.๓ นทพ. โดยพ.อ.เอื้อชาติ หนุนภักดี เลี้ยงอาหารกลางวัน
นิเทศ ติดตาม ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้องรัง ในโรงพยาบาลพุทธชินราช...>>
ชมรมคนรักในหลวง พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
จัดอบรมโปรแกรม IEP Online 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)