ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


แบบทดสอบออนไลน์

 

 แบบทดสอบออนไลน์ 

1.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประเมินความรู้ วิชา "กายภาพบำบัด"

 

คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประเมินความรู้ วิชา "กายภาพบำบัด"

2.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ" ชุดที่ 2


คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ" ชุดที่ 2  

 3. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา"คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา"

 4. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา"


คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา"

 5.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัด" 


คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัด"

6. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "กิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติก" ชุดที่ 2


คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "กิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติก" ชุดที่ 2

 7.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น"


คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น"

 8.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น" ชุดที่ 2คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น" ชุดที่ 2

  9.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ" ชุดที่ 1


คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ" ชุดที่ 1

 10. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ทักษะการดำรงชีวิต" ชุดที่ 1

 

คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ทักษะการดำรงชีวิต" ชุดที่ 1

11. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การฝึกพูดเบื้องต้น" ชุดที่ 1

คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การฝึกพูดเบื้องต้น" ชุดที่ 1

  12. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ"คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ" 

 13. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม"

คลิ๊ก...แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม"

 

 

 

  

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)