ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2563 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 5

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2563

ซึ่งงานเกษียณครั้งนี้ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 5

ได้จัดให้แก่ ผู้เกษียณจำนวน 8 ท่าน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ ท่านวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

และท่านประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเด็กพิการจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) แก่ เด็ก article
นายวิษณุ โพธิ์ใจ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเ article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ประชุม คณะทำงานประเมินศักยภาพของผู้ให้บริการและหน่วยบริการของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ให้แก่ นางสาวอรนลิน จิน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วั
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ทำบุญร่วมกับศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอยา่งแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านพลโทวิเชียร ไชยประกรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เข้าวางพวงมาลา และเข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพลโท
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าประจำอำเภอวังทอง และคณะครูประจำอำเภอวังทอง เข้ามอบเงินบริจาคจาก ชมรม Phitsanulok Fighter จำนวน 4,500 บาท ให้กับนางส้มป่อย บุตรน้อย ซึ่งเป็
ร่วมแสดงความยินดีให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คือ ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
ชมรม Phitsanulok Fighter บริจาคของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นแก่นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย และว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์กา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมเดินทางส่งนางสาวชลธิชา เปรมปรี ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ และนางณัชณิชา โพธิ์ใจ เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมจิตอาสาจากพี่สู่น้อง นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
งาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ พร้อมทั้งร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงานมุทิตาจิตของ นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรมการจังหวัด ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จำนวน 11 คน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
ร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดย่านใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563
นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน
งานมุทิตาจิต ท่าน ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกท่าน เพื่อฝึกประสบการณ์
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 256
คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการนำร่อง ทดลองใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมรับมอบรถตู้ติดลิฟท์สำหรับวีลแชร์แก่เด็กพิการ จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียนพิเศษและผู้ปกครอง เข้ารับมอบไข่ไก่จำนวน ๒,๑๐๐ ฟอง จากท่านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เข
ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ครบรอบ ๒๕ ปี และวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๓ ครบรอบ ๘๖ ปี
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันเกิดท่านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมต้อนรับผู้ใหญ่ใจบุญ บริษัท มีเดีย บ็อกซ์เซสส์ จำกัด และคณะ TENDER LOVE & CARE ที่นำสิ่งของมาบริจาคให้แก่นักเรียนพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
นายชูศักดิ์ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าหน่วย ประจำอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งานปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กลุ่มอำเมือง ได้จัดค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตก
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวชลธิชา เปรมปรี หัวหน้างานการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และคณะทำงาน พร้อมด้วยครูกลุ่มประจำอำเภอเมือง และครูกลุ่มประจำอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และคณะครู เดินทางไปส่งบุคลากรครูมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภออำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกล video conference เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๕ คน
นางสาวชลธิชา เปรมปรี พร้อมคณะครูกลุ่มงานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมผลิตสื่อการสอน CS๐๔
เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายชูศักดิ์ศิริ เชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายบุคคลออทิสติกเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานองค์กร
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาเขต ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่
คุณฟองนวล จอมยิ้ม ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และเป็นผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว นำไอศครีม มาเลี้ยงนักเรียน
เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและร่วมพิจารณาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕
ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกรอก IEP Onlineในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกรอก IEP Onlineในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
ประชุมอบรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอบางระกำ
ประชุมอบรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอพรหมพิราม
ประชุมอบรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอบางกระทุ่ม
ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑
เข้าประกวดรางวัลสถานศึกษา เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)ระดับชาติ​ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
รับมอบสื่อเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผู้มีผลงานดีเด่น ในโครงการเชิดชูเกียรติสมาชิกผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม
รับมอบเงินบริจาคจากห้างเทสโก้โลตัส ท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก "ในโครงการ​ อาหารดี​ พี่ให้น้อง"
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต้อนรับและประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานบริษัททิปโก้แอศฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสา"ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
คณะครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกรอก IEP Online ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดวังไม้แก่น ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน
ประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑
ประชุมกับแพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลบาล​มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุมการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา​
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้ง​ การใช้งาน​อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตพื้นที่​ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกตันไม้ และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" บึงวัดหนองไผ่ล้อม
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
มอบถุงยังชีพมอบให้แก่นักเรียนประจำอำเภอเมือง ณ​ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ ณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชา พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมเพื่อติดตามผลการพัฒนางาน จากการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ​ ส่วนกลาง​ กรุงเทพมหานคร
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ๒๕๖๓
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผ่านวีดีโอทางไกล (ZOOM) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สรุปการรับฟังการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference
การประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง
ประชุมการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การประชุมผู้บริหารสถานสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ และกลุ่ม ๖
พิธีเปิดงานจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
กิจกรรมห้องเรียนผู้ปกครอง กลุ่มบุคคลออทิสติก ห้อง​ ๑.๑​ ครั้งที่ ๑
"กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เข้าศึกษาดูงาน​ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนผู้พิการ (One stop Service
การประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการดูแลจัดการผู้ป่วยในบริบทของการศึกษาพิเศษ
โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์ลพบุรี และวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอบางกระทุ่ม ณ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนวัดคุยขวาง จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอนครไทย ณ โรงเรียนบ้านพร้าว จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอชาติตระการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุก์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี หมู่ที่ ๒ ตำบลพันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
กิจกรรม "กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๔ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการประจำอำเภอพรหมพิราม ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)) จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการประจำอำเภอวัดโบสถ์ ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการประจำอำเภอเนินมะปราง ณ โรงเรียนบ้านซำรัง จังหวัดพิษณุโลก
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอวังทอง
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ถวายดอกไม้ธูปเทียนจำนวน ๓๐๐ ชุด แด่เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก
กิจกรรม “coffee Council เราพบกัน” ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญานอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒
พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร “สานสัมพันธ์เครือข่ายฯ ๗ ”
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.๒๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทิดพระเกียรติในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก และพิธีงานวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีเปิดการแสดงแสง สีเสียง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชแห่งแผ่นดิน ๒๕๖๓ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
"กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิษยาคม
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติกับโรงเรียนราชประชานุ
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มอำเภอวังทอง และนักสหวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อดูพัฒนาการ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลให้กับผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพ ให้
วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยภายในซุ้มได้มีเกมส์ปาเป้า และโยนห่วง ให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และแจกขนม รวมทั้งขอ
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและงานกีฬาสี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด( มหาชน)
ข้อมูลการรับบริจาคเพื่อร่วมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ให้กับนัก​เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๕๕๖๓ นี้ เพื่อสร้างร้อยยิ้ม ความสุข และความสนุกของเด็กๆ㈳
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๔๙ น. นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จัดการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ และครูหัวหน้ากิจกรรม ใ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่​ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ​ คณะกรรมการสถานศึกษา​ขั่นพื้นฐาน​ ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ ​เ&#
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓...นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม หลังจากนั
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ หั
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรเพื่อเป็นสิ
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ พร้อมคณะรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะบุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ และขอพรปีใหม่ จากนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหว
ในศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๐๑๙ ต้อนรับปีใหม่ ๒๐๒๐ ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัด และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 พร้อมจัดนิทรรศการโชว์ทอผ้า Saori , ตาข่ายดักฝันจากไหมพรมผลงานจากนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งชุดการแสด
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คุณครู ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันคริสมาร์ส และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับกลุ่มงานกุมารเวชกรรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ ฝึ
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ -​ ๐๘.๓๐ น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยหน่วยง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณ
นักศึกษาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการฝึกปฏิิบัติ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมี ผศ.รัมภ์รดา อินทโฉม เป็นอาจารย์ผู้
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ บุคลากรครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรครูจากศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับความรู้ การอบรม “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีควา
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์​ ศิริ​เชียง​พิณ​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต​การศึกษา​ ๗​ จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระส
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ถวายพานพุ่มดอกไม้ และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อถวายเป็
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒...นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน หลัง
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีมอบรถเข็นปรับเอนนอนแก่คนพิการ เด็กและเยาวชน จำนวน ๓๕ คัน โดยช่อง ๗ HD ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย และมีคณะผ
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ก
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงารการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ และร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็ก
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ให้กำลังพล จำนวน ๒๐ คน เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมอาคารที่พัก ให้แก่นักเรียน ครู และบุคล
วันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังวาระต่า
ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางนฤชล มันตะสูตร และนายธนภัทร หงษ์ทอง ครูและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนผู้นำนักกีฬา สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 9 Maekong 5-a-side Football Tour
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการพิเศษ และนางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมครูผู้สอนเด็กป่วยในโรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนกับ รศ.พญ.จีรนันท์ วีรกุล กุมารแพทย์โรงพยาบาล
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม"กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก, ท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครูชำนา
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ พร้อมตัวแทนบุคลากรศูนย์ฯ นำกระเช้ามอบให้คุณเอกจิต จำปาทิพย์ ผู้จัดการโรงงานบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชนโรงงานพิษณุโลก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปรับปรุงล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก, ท่านพันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ค
ในพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ กล่าวต้อนรับ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์จำกัดมหาชนโรงงานพิษณุโลก ที่ได้มาดำเนินงานโครงการปรับปรุงลานกระตุ้นประสาทสัมผัส และสาธิตการฝึกปฏิบัติการผลิต
ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดี กับท่านวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน และร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนเททองหล่อพระนางพญ
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชูศักดิ์ เชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมประชุม การเตรียมงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ (กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งของ นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาว
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพั
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา จำนวน ๑๑๓ ทุน ๆ ละ ๕.๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท) ให้กับเด็กและเยาวชนผ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าประจำหน่วยอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกล่าวต้อนรับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงา
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศล พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในว
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน เข้าศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับโดยน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนักสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมประชุมระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสมาคมสุขปัญญา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดร้องยุ้งข้าว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานอาคารสถานที่ ในวันพฤหัสดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ -​ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ เ
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น . นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมห
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนางสาวชลธิชา เปรมปรี หัวหน้างานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พร้อมคณะทำงาน และคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ,คณะครูผู้รั
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิช
นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบนักเรียน แล
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทดสอบและการจัดอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการนครไทย ,หน่วยบริการชาติตระการ ,หน่วยบริการบางระกำ ,หน่วยบริการพรหมพิราม ,ห้องเรียนค
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอบางระกำ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และมอบถุงยังชีพ ในวันพฤหัส
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคนงาน ,คนครัว ​,ยาม และพี่เลี้ยงของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเ
นายชู​ศักดิ์​ ศิริ​เชียง​ ผู้อำนวยการศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ เขต​การศึกษา​ ๗​ จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อมคณะครู ร่วมเป็นเกียรติงานมุทิตาจิต แด่ นายกานต์ สอนอยู่กลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายที่ ๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายในรอบ ๒ และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเสวนา "การอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ประธานชมรมผู้พิการCP มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน ๒ คัน ให้กับเด็กชายนฤเบศก์ วัดทอง และเด็กชายศุภณัฐ บุญโสภา นักเรียนในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อใช้ในการทำกิจวัตรประจำวัน และการเดินทางของนักเรียน ขอขอบคุณศูน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอชาติตระการ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พร้อมมอบถุงยังชีพ
มอบคูปองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง มอบคูปอง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ๒.๑, ๒.๒, นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียง​พิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลอ
เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดนา
ร่วมงาน"มุทิตาจิต" สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขอขอบคุณ... คุณสมบัติ ลำคำ และครอบครัวโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิด เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่จำนวน ๒๕๐ ชาม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ คะ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นกรรมการในการปร
การประชุมครั้งนี้มีการเสวนา ในหัวข้อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศ
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ช่วยสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง" และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้
ขอขอบคุณ...คุณชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นตัวแทนครอบครัว "รูปขำดี" เลี้ยงบะหมี่หมูแดงและขนมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์ฯ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ นายวินัย รูปขำดี อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียง
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ปีที่ ๒๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ท
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ได้จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย ตามโครงการ พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี สิ่งอํานวย ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้า ที่บ้านของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร และนำอาหารมาบริการให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีทำบุญถวายภัตรหารเช้า ณ บ้านยอดเพชร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กบกพร่องทางร่างกาย ร่วมกับทีมครูประจำอำเภอวังทอง เข้ามอบถุงยังชีพ และรับทราบปัญหา ความยากจนของครอบครัวเด็กชายภูวดล ตาแก้ว โ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา หม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานงาน SHARE FOR CHILD เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง # 1st KHUN POOM CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
ขอขอบคุณ....คุณเด่นนภา คุ้มฉาย และคณะจากพยาบาล NICU โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำขนมนัทเบอเกอร์รี่มาเลี้ยงน้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากวันเกิดคุณอรวรรณ วรรณพิรุณ และคุณอดุลย์ คุ้มฉาย ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย นวัตกรรมระบบเทคโนโลยี สิ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรายงานและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงห
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เรื่องนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวปฏิบัติราชการจากต้นสังกัดที่จะนำเรียนและแจ้งให้สถานศึกาาทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยเร่งด่วน โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโ
อขอบคุณ...คุณสุนันทา เตลิงคะพันธุ์ และครอบครัวมาเลี้ยงบะหมี่ และขนมให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คะ
นางนฤชล มันตะสูตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชี
ขอขอบคุณ...ครอบครัวจิตรัตนภิรมย์ ร่วมเลี้ยงขนมเค้กกับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องฟินฟิน ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมพิธีเปิดกรวย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอคำปรึกษากับฝ่ายบริหารงานวิชาการ เรื่องเด็กพิการ เพื่อนำไปผลิตนวัตกรรมให้กับเด็กพิเศษในทุกๆประเภทความพิการ
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณปรีดา พันธุ์แก้ว คุณย่าน้องปัญปัญ เลี้ยงขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องปัญปัญ ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
การจัดอบรมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก
ขอขอบคุณ...อาจารย์เปรมปราณี เทียบตา และนักเรียนในชมรม To be number one โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้นำของมาบริจาคแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ... คุณสายทอง มะลิวัลย์ ผู้ปกครองน้องเหมยอิง นำไอศกรีมเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
นางจินดา อุ่นทอง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนากระบวนการวิจัย นวัตก
ร่วมพิธีการถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เพื่อเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุด
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก และร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาบำเพ็ญสา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอด
ขอขอบคุณ....คุณจันทร์เพ็ญ วรรณรัตน์ นำก๋วยจั๊บไก่ ขนมปังสังขยา น้ำผลไม้กล่อง มาเลี้ยงนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาเพื่อเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการครูและพนักงานราชการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘
ขอขอบคุณ...คุณเมธาวี. สิงห์เวียง มอบขนมขบเคี้ยวให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายเกิด ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางศุภธาดา ปาพันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณฐานิตา นพปฎล และครอบครัว ที่นำไอศครีม โดนัท แซนวิส และน้ำผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายอมร เกตุแก้ว และนายสุทธิพงศ์ พลศรี ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระบรมธาตุเจดีย์ (พระปรางค์) และพระพุทธชินราชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขคการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยและคณะครู เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ งานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุ
วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมเด็กหญิงธีรนันท์ แย้มทัศน์ นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้
ครูประจำอำเภอชาติตระการ และนักสหวิชาชีพ เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนในงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู พร้อมมอบถุงยังชีพ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ cs๐๔ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
ขอขอบคุณ... คุณกนกพร รอดสุขเจริญ และเพื่อนๆ ร่วมบริจาคอาหารกลางวัน ขนมและของใช้ ของเล่น ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่หอพัก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ เพื่อประชุมเตรียมการในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจาก​สพฐ.​ โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ​
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ขอขอบคุณ...คุณพิศมัย ชาวซ่าน(คุณยายน้องภูภูมิ) และคุณครูบวรภัคณ์ เพิ่มเพ็ง ที่นำเลี้ยงโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ... นางอุบล ทองเถาว์ (แม่น้องแกรมมี่) เลี้ยงบะหมี่หมูแดง และไอศกรีม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าช่วยเหลือและมอบผ้าอ้อมสำเร็จ นม ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสมทบทุนอีก ๒,๐๐๐ บาท ให้กับน้องตี๋ มีความบกพร่องพิการซ้อน อายุ ๒ ขวบ
ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผอ.สุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้
ออกนิเทศหน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง
ออกนิเทศหน่วยบริการนครไทย (โรงเรียนบ้านพร้าว) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ออกนิเทศหน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ออกนิเทศหน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนห้วยปลาไหล และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๖๖ พรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๖๖ พรรษา รัชก
ขอขอบคุณ... ครอบครัววรรณา ที่ได้มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันเกิดของน้องวสิกา วรรณา
ออกนิเทศหน่วยบริการพรหมพิรามโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ออกนิเทศหน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ออกนิเทศหน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเนินมะปราง
ขอขอบคุณ... คุณสุวณีย์ พรวนต้นไทร และศิษย์เก่าจ่าการบุญ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ไอศกรีม ขนม นม ข้าวสาร พร้อมกับสมทบค่าอาหารกลางวัน ๒,๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณเอกฉัตร เอี่ยมตาล และคณะฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๓ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมน้ำส้ม และไอศครีม นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครู และการจัดการเรียนการสอนนักเรียน พร้อมกับพบปะผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒”
โดยชมรมคนพิการซีพีจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์รถเข็นแก่เด็กพิการ
ข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
คุณวัชระ เจียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บริษัท Tipco Asphalt และคณะ เข้ามาติดตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และวางแผนการดำเนินงานโครงการใหม่ในปี ๒๕๖๒ ร่วมกับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
คณะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน
วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ cs๐๔
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
การประชุมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการรุนแรงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๒
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทำการชั่งและวัดส่วนสูงนักเรียน
คุณทศพร ขุนมธุรส และครอบครัว ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน
ร่วม เดิน-วิ่ง การกุศลตามรอยพระบาท@เขาค้อ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ประชุมการจัดทำแผน IEP ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชพิธีเษก
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอิ้มให้ประชาชน
แนะนำบุคลากรครูใหม่
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมสังเกตุการณ์โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงาน ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดในเด็ก
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าร่วมงาน สมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดพิษณุโลก "ร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกพิษณุโลก"
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติงานรุ่นที่ 1 ในการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ชินนสมาธิ 2 สมาธิเพื่อชัยชนะใจตนเอง article
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โครงการพัฒนาูครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณ คูรณัฐฐิศานันท์ ศรีเขื่อนแก้ว
ประชุมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
นักดนตรีจิตอาสา อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา ดนตรีบำบัด
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2561 article
อาจารย์และนิสิตกายภาพบำบัดเข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชี่ยลโอลิมปิคไทย
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ
เข้าแสดงความยินดีตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง
ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว 2562
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปากน้ำโพเกมส์) article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเมือง article
นิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เข้าร่วมประชุมการมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ ก้าวล้ำนำสู้อนาคตที่ยั่งยืน article
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 article
ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
นิสิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสังเกตุการและเก็บข้อมูล article
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก article
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์ article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู article
กิจกรรมงานสมโภชพระพุทธชินราช article
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมือง article
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 article
ออกเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเมือง article
กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เมืองสองแคว article
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าทอง article
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 article
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน article
กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อ.ชาติตระการ
การแข่งขันกัฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมสืบสารประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 2561 article
การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สนภ.๓ นทพ. โดยพ.อ.เอื้อชาติ หนุนภักดี เลี้ยงอาหารกลางวัน
นิเทศ ติดตาม ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้องรัง ในโรงพยาบาลพุทธชินราช...>>
ชมรมคนรักในหลวง พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
จัดอบรมโปรแกรม IEP Online 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)