ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


งบการเงิน ปีงบประมาณ 2566

 

 

รายงานข้อมูลประกอบงบการเงิน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

รายงานข้อมูลประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2566

- รายงานข้อมูลประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2565

รายงานข้อมูลประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2564

- รายงานข้อมูลประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)