ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ประกาศส่วนราชการ

   

 

-- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

-- ประกาศ เรื่อง จัดการเรียนการสอนปกติในรูปแบบ onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-- ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

-- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-- แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด - 19 (7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา)

-- ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

-- ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

.......................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

เอกสารวิชาการ / แบบรายงาน / คู่มือ

 

........................................................................................................................................................................

 

 
ประกาศส่วนราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)