ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ

พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ

สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 และมี”กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ เด็กออทิสติก”

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

และนางวัชรินทร์ จิตวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก

กล่าวเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทั้งผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

หลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แจกอาหารกลางวัน ชุดไก่ทอดKFC  ไอศกรีม ให้แก่นักเรียน

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกล
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง โดยนายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์ก
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมครูประจำอำเภอวังทอง แพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
วันที่ 5 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นางสุทธิรัตน์ สากระแสร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้ากลุ่มแผ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม"วันอนุรักษ์มรดกไทย"
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 4 เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเ
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 7:00 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอมร เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มชุมชนสัมพัน
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามคว
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบคัด
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมครูประจำอำเภอนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จัง
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นำโดย นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสม
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู งานส่งเสริมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เข้าร่วมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบคัดกรอง
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นายนพพล เล็กพันธ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 รวมทั้ง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินเทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโล เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพ.ศ 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรีย
วันอังคาร ที่29 พฤศจิกายน 2565 ครูและบุคลากร หน่วยบริการพรหมพิราม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต นายอำนาจ ตินะมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ณ โดมกิจกรรม โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อำเภอพรหมพิรา
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 างชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 7 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์เททองหล่อสมเด็จพระนเรศวรอุ้มไก่เหลืองหางขาว ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์(ริมน่าน)
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมทั้งคณะครูทีมอำเภอนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 และพานักเรียนหน่วยบริการ ประจำอำเภอนครไทย จัดกิจก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกค
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารง
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและครูผู้รับผิดชอบงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก" เพื่อให้หัวหน้าส่วนรา
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้าร่วม โดยกิจกรรมในวันนี้ นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี นายปุญญพัฒน์ จินะ กล่าวรา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 1 , 2 และ3 เข้าร่วมต้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมนางสุทธิรัตน์ สากระแสร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MO
วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 ร่วมทำโรงทานแจกไอศกรีมให้แก่ผู้ที่ร่วมมาทำบ
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมคณะครูทีมอำเภอพรหมพิรามและได้นำ
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 6 ร่วมเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการเรื่องหลอดเลือดสมอง ณ โดมจอดรถศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นส.สุทธิรัตน์ เพชรทิม และนส.สุชาวลี บัวนุ่ม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุม การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนวัดงิ้วงาม อำเ
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 3 นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายนพพล เล็กพันธ์ ครูชำนาญการ ผู้แทนคณะบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ทีมอำเภอบางกระทุ่ม ได้นำรถโมบายศูนย์ฯเข้าร่วมให้บริการและจัดกิจกรรมระบายสี
วันที่ 3-5 กันยายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุและงานการเงิน เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่5 /2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคง
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นายนพพล เล็กพันธ์ พร้อมครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ทีมอำเภอวังทอง ได้นำรถโมบายศูนย์ฯเข้าร่วมให้บริการครั้งนี้ และจั
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการพิจารณาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการพิจารณาทุนในครั้งนี้ โดยมูลนิธิ
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุท
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสา พิษณุโลกเมืองสะอาด โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการฯเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งคณะครู ได้แบ่งกันทำความสะอาด บริเวณภายในศูนย์ฯ ตามที่กำหนดอย่าง
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย” ประเภท เต้นแอโรบิก โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและเปิดงานฯ คุณชูชัย อังกาบแก
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมทั้งคณะค
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ซึ่งนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดพิษ
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 นางกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางจุฑาพร ถิ่นวงแย หัวหน้าอำเภอบางระกำ พร้อมทั้งคณะครูอำเภอบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกล สู่สากล โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พ
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มที่6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสั
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงกา
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน รับมอบของบริจาค จาก ส.ส.อ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา ซึ่งได้นำหนังสื่อส่งเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา มาบริจาคให้แก่น
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ตามหลั
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ (Statement of Commitment to Sustainable Thailand ) ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับส่วนราชการ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ฯ ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนใ
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก นำโดย พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธาน พร้อมคณะศูนย์ประสานงานฯ เข้ามอบรถเข็นสำหรับนักเรียนพิการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ถวาย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวัชระ เธียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “ส่งต่อถึงกัน สร้างสรรค์สังคม” เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่ม บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ (25 กรกฎาคม) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบอุปกรณ์สื่อเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้บริจาค “ม้า” จำนวน 2 ตัว ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทดแทน “ม้า” ตัวเดิมที่เสียชีวิตไป และเพื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม “อาชาบำบัด” ให้บริการแก่นักเ
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ
วันที่ 18 - 19 และ 21 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้อง
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังห
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่ง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” ปี พ.ศ.2565 โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีนายณัฐพงศ์ อินทร์เท
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับ พลเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ที่ปรึกษากองทัพภาคที่สาม พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัต
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับ พ.อ.ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนศูนย์เสริมสร้างความปรอง
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มีการนำเสนอผลงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภทองค์กร นำโดย นางณัชณ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00น. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์กลุ่มที่ 7 เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมศพพระพรหมวชิรเจดีย์ อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ,NBT ช่อง 11 ,สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 , ช่อง9 , ช่อง 5 , Nation TVเนชั่นทีวี , ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 , เข้าสัมภาษณ์นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี และนางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล ได้เข้าร่วมการเป็นวิทยากรในโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฯ โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชนครไทย อ.นครไทย
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยบริการอำเภอวัดโบสถ์ งานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อทราบการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ เป็นปร
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และมีคณะเดินทางร่วมแสดงความยินดี เนื่องใน
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 เขต 3 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาด้านงานอำนวยการและติดตาม
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันทางอากาศกองทัพบก นำโดย พล.ต.ธานี วาศภูติ เป็นตัวแทนบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนตาบอด จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน และนายอมร เกตุแก้ว หัวหน้างานรักษา
วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 256๕ โดยประธานในพิธีนางณัชณิชา โพธิ์ใจและนายณั
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายบุรินทร์ สารีคำ โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนว
นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม และ นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ (กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยกลุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ นายวานิช คล้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง (มีมาน
วันที่ 26-27 เมษายน 2565 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชา 23 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และค
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การบริหารจัดการของสถานศึกษาและการดำเน
วันที่ 21 เมษายน 2565 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 150 แพ็ค ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์กา
วันที่ 16 เมษายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสวดอภิธรรมศพบำเพ็ญกุศล ให้กับ ครูกาญจณี ใจชื้น พี่เลี้ยงศูนย์
วันที่ 11 เมษายน 2565 นางณัชณิชาโพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปส่ง นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวั
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั
วันที่ 5 เมษายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน ให้การต้อนรับนางสาวกัญญ์วรา ท่าว่อง ตำแหน่งครูผ
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ภาคีและเครือข่าย กลุ่ม 4 เข้าร่วมกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” จัง
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันประชุมขอความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ณ ห้องป
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ฐานที่ 1 การช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ โรงแรมวังแก้ว อำเ
วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง
วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565 นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครู กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ภาคีและเครือข่าย 1 2 และ3 พร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม “งานวิ่งด้วยกันพิษณุโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนัศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)