ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงกา

 วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 2

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ

แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดพิษณุโลก

ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 8 เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี พร้อมร่วม article
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 1 เข้าร่วม "กิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดพิ article
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 โดยนางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำน article
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พจี อินทรักษา หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมครูประจำอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร article
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมต้อนรับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิกแม่สมทบ นำโดย คุณลั
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ และนายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครู เข้าต้อนรับบุคลากรจากบริษัท ทิปโก้แอสฟศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)