ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุท

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุนดังกล่าว

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ซึ่งประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษาให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาตามลำดับดังนี้

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

6.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ณ ห้องประชุมนนทรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

วันที่ 3-5 กันยายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุและงานการเงิน เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่5 /2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคง
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นายนพพล เล็กพันธ์ พร้อมครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ทีมอำเภอวังทอง ได้นำรถโมบายศูนย์ฯเข้าร่วมให้บริการครั้งนี้ และจั
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการพิจารณาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการพิจารณาทุนในครั้งนี้ โดยมูลนิธิ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสา พิษณุโลกเมืองสะอาด โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการฯเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งคณะครู ได้แบ่งกันทำความสะอาด บริเวณภายในศูนย์ฯ ตามที่กำหนดอย่าง
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย” ประเภท เต้นแอโรบิก โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและเปิดงานฯ คุณชูชัย อังกาบแก
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมทั้งคณะค
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ซึ่งนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดพิษ
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 นางกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางจุฑาพร ถิ่นวงแย หัวหน้าอำเภอบางระกำ พร้อมทั้งคณะครูอำเภอบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกล สู่สากล โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พ
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มที่6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสั
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงกา
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน รับมอบของบริจาค จาก ส.ส.อ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา ซึ่งได้นำหนังสื่อส่งเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา มาบริจาคให้แก่น
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ตามหลั
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ (Statement of Commitment to Sustainable Thailand ) ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับส่วนราชการ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ฯ ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนใ
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก นำโดย พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธาน พร้อมคณะศูนย์ประสานงานฯ เข้ามอบรถเข็นสำหรับนักเรียนพิการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ถวาย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวัชระ เธียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “ส่งต่อถึงกัน สร้างสรรค์สังคม” เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่ม บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ (25 กรกฎาคม) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบอุปกรณ์สื่อเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้บริจาค “ม้า” จำนวน 2 ตัว ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทดแทน “ม้า” ตัวเดิมที่เสียชีวิตไป และเพื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม “อาชาบำบัด” ให้บริการแก่นักเ
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ
วันที่ 18 - 19 และ 21 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้อง
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังห
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่ง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” ปี พ.ศ.2565 โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีนายณัฐพงศ์ อินทร์เท
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับ พลเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ที่ปรึกษากองทัพภาคที่สาม พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัต
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับ พ.อ.ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนศูนย์เสริมสร้างความปรอง
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มีการนำเสนอผลงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภทองค์กร นำโดย นางณัชณ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00น. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์กลุ่มที่ 7 เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมศพพระพรหมวชิรเจดีย์ อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ,NBT ช่อง 11 ,สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 , ช่อง9 , ช่อง 5 , Nation TVเนชั่นทีวี , ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 , เข้าสัมภาษณ์นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี และนางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล ได้เข้าร่วมการเป็นวิทยากรในโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฯ โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชนครไทย อ.นครไทย
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยบริการอำเภอวัดโบสถ์ งานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อทราบการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ เป็นปร
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และมีคณะเดินทางร่วมแสดงความยินดี เนื่องใน
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 เขต 3 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาด้านงานอำนวยการและติดตาม
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันทางอากาศกองทัพบก นำโดย พล.ต.ธานี วาศภูติ เป็นตัวแทนบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนตาบอด จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน และนายอมร เกตุแก้ว หัวหน้างานรักษา
วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 256๕ โดยประธานในพิธีนางณัชณิชา โพธิ์ใจและนายณั
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายบุรินทร์ สารีคำ โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนว
นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม และ นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ (กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยกลุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ นายวานิช คล้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง (มีมาน
วันที่ 26-27 เมษายน 2565 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชา 23 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และค
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การบริหารจัดการของสถานศึกษาและการดำเน
วันที่ 21 เมษายน 2565 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 150 แพ็ค ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์กา
วันที่ 16 เมษายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสวดอภิธรรมศพบำเพ็ญกุศล ให้กับ ครูกาญจณี ใจชื้น พี่เลี้ยงศูนย์
วันที่ 11 เมษายน 2565 นางณัชณิชาโพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปส่ง นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวั
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั
วันที่ 5 เมษายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน ให้การต้อนรับนางสาวกัญญ์วรา ท่าว่อง ตำแหน่งครูผ
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ภาคีและเครือข่าย กลุ่ม 4 เข้าร่วมกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” จัง
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันประชุมขอความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ณ ห้องป
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ฐานที่ 1 การช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ โรงแรมวังแก้ว อำเ
วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง
วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565 นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครู กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ภาคีและเครือข่าย 1 2 และ3 พร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม “งานวิ่งด้วยกันพิษณุโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนั
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 งานโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะครูและบุคลากร เข้ารับฟังการขยายผลการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโ
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลและเตรียมการจัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษและคณะครูศูนย์ฯให้การต้อนรับนายวาณิช คล้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.40 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยคณะทำงานอนามัย ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจ ATK ให้แก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรก
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กพิการทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และทางออทิสติก รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้คว
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศัก
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เนื่องในโอกาสมอบนโยบายและการปฏิบัติราช
วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เปิดบ้านคุณธรรม (Show & Share) ปีการศึกษา 2564 การขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีอย่างยั่งยืนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษ
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าศึกษาดูงานในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตั
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา พ.ศ.2565 โดยมี นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินท
วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าศึกษาดูงานในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตัวอย
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการนักกีฬาอนุชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 2 - 7 ปีที่พิการและไม่พิการ ด้วยกิจกรรมการเล่น (Play) ที่ประกอบการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ โครงการนักกีฬาอนุชน มีกำหนดการอบ
วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์และคณะนิสิต ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน การดูแลจัดการผู้ป่วยเด็ก ในบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ บทบาทของครูการศึกษาพิเศษ และนักกายภาพบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ในรายวิชา การบำบัดในเด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะบริหาร และคณะครู เข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพ อาจารย์วิไล ไชยปกรณ์ (ภรรยาท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะ
วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 เดือนกุมภาพันธ์ สำหรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเ
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พรัอมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดกรองโรคโควิด -1
วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5 - 12 ปี ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิกา
วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการเดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่
วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวั
วันที่ 24 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิต ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ ตามห้องเรียนประเภทความพิการภายในศูนย์ฯ โดยนางสาวสุ
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานประสานส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์และภาคีเค
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2565 และการจัดงานรัฐพิธี วันยุทธห
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นักกิจกรรมบำบัด และนักศึกษาฝึกงานกิจกรร
วันที่จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูประจำอำเภอบางระกำ เข้าพบนางกมลวรรณ ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุยขวาง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อ
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณธรรม
วันที่ 7 มกราคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าปฐมนิเทศแนะนำการจัดการเรียนการสอนและบทบาทภาระงานให้แก่ครูผู้ช่วย จำนว
วันที่ 5 มกราคม 2565 นำโดยนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าต้อนรับรองฯชัญญาภัค บุญฤทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญ
วันที่ 5 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1.วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.วิชาเอกการเงินและการบัญชี จำนวน 1
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิต ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ ตามห้องเรียนประเภทความพิการภายในศูนย์ฯ โดยนางสาวส
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครู เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ ปีงบประมาณ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูที่ผ่านการอ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระ
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพของคนพิก
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564 ศูน
วันศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยนางณัชณิชา โพธิ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดจัดการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว โดยมีคณะกรรมกรรมประเมินจำนวน 5 ท่าน คือ 1.นางสาววีณา แสนโกศึก ศึกษานิเทศ สพป.สุโขทัย เขต 1 2.นางสิรธญา แก้วเนย ศึกษานิเทศ สพป.สุโขทัย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมจัดทำกระทง และลอยกระทงร่วมกัน นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
วันที่​ 17 พฤศจิกายน​ 2564 นายนพพล​ เล็กพันธ์​ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป​ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม​ kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา​ "พิษณุโลก​เมืองสะอาด" ผ่านระบบ​ Zoom​
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามมาตรการ ตรวจเชื้อโควิด - 19 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ในการเปิดเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รูปแบบ On site
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วม การประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมความพร้อมทำความสะอาดห้องเรียน และคงมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต้อนรับนักเรียนก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูศูนย์ฯ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมส่ง ครูสุทธิพงศ์ พลศรี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และคณะครูของศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับ นายชูศักดิ์ ศิริเชียง
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนักสหวิชาชีพ และครูประจำอำเภอเมือง เข้าเยี่ยมบ้านเด็กชายวิชรพล ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ทั้งนี้นักสหวิชา
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจัง
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ พร้อมคณะครูอำเภอวังทอง เป็นตัวแทน มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) นำเก้าอี้ล้อเข็นจำนวน 4 คัน ไปมอบให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโล
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุดเขต สวยสม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะหัวหน้ากลุ่มบ
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมมอบกระเช้า ให้แก่นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รองผู้อำนวยการ ทั้ง 2 ท่าน นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอบางกระทุ่ม และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน พร้อมทั้
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชาโพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์ และคณะหัวหน้าบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับนายสุรินทร์ มั่นประส
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะทำงานหน่วยบริการ และคณะครูประจำหน่วยบริการบางกระทุ่ม หน่วยบริการบางระกำ และหน่วยบริการพรหมพิราม ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษ
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ จำนวน 6 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง ให้แก่นักเรียนในพื
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายอมร เกตุแก้ว ครูชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่ว
วันที่ 27 กันยายน 2564 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 มีกำหนดการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล และตัวแทนครูผู้
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายอมร เกตุแก้ว ครูชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่ว
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ ฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 5 กลุ่มงาน เข้าร่วมสัมมนา
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวทิพยภัสร์ พะยอม เข้าร่วมประชุมแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีน covid19 Pfizer สําหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในก
วันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และท่านพลโทวิเชียร
วันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ จำนวน 5 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง เพื่อเป็นข
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้าอำเภอชาติตระการ และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอชาติตระการ ออกพื้นที่เยี่ยม
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให
วันที่ 6 กันยายน 2564 พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ คณะทำงานงานปรับบ้านฯ พร้อมทั้งคณะครูหัวหน้าอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และหัวหน้าหน่วยบริการทั้ง 9 หน่ว
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 2 3
วันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งการตรวจราชการหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก กรณีปกติ รอบที่ 2 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ แล
วันที่ 1 กันยายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเมือง ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ จำนวน 5 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง เพื่อเป็นขว
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอบางกระทุ่ม และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ จำ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ หัวหน้าอำเภอบางระกำ และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้าอำเภอเนินมะปราง และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเนินมะปราง ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนป
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะทำงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ได้เข้ารับฟังการนิเทศ ติดตาม หลักสูตรการศึ
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือการดำเ
วันจันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด 34 ราย เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระร
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3(2) พร้อมนายทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ รวมทั้งมอบผ้าห่ม ของเล่น และเงินสนันสนุน แก่นักเรียน เนื่องในวันพระราชทานก
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ค
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัด พิษณุโลก นายสุชาติ อินทับทิม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่
วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมคณะครูอำเภอวังทอง เข้าร่วมโครงการ kick off การฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับคนพิการจังหวัด พิษณุโลก ซึ่งก
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะครู และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมเข้าประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 เดือนกรกฎาคม เพื่อนำข
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านระบบวีดีโอทางไกล Zoom ณ ศูนย์การศึกษาพ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานวิจัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิเคราะห์นโยบายและความต้องก
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เข้าร่วมปรึกษาหาลือในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมนักสหวิชาชีพ และคณะครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชช
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ท่านพลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3(2) พร้อมคณะนายทหาร ร่วมนำของเล่นเสริมพัฒนาการ และสิ่งของมามอบให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และได้มาจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าน้
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมหารือการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้กับคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางในการช่
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมด้วยครูอำเภอวังทอง ครูอำเภอบางกระทุ่ม ครูอำเภอเนินมะปราง และคณะครูทีมงานส่งเสริมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและความ
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2564 นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้าอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วยครูประจำอำเภอเนินมะปราง และนักสหวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอเนินมะปราง โดยนำรถโมบายเคลื่อนที่ไปให้บร
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานประสานส่งเสริมชุมชนและภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 1 นำโดย นางสาวจุฑาพร เป้าโทน พร้อมสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” ประจำปี 2564 เพื่อให้เกิดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ร
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผู
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูงานวิชาการ ได้ให้ความรู้ในด้านการดูแลเด็ก
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก ท่านบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเชิญท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานเป
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนักสหวิชาชีพศูนย์การศึกษาพิเศษ และนักสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม“โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (COMMUNITY-BA
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นางศุภธาดา ปาพันธ์ หัวหน้าอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอพรหมพิราม โดยนำรถโมบายเคลื่อนที่ไปให้บริการในการให้ความรู้ด้านพัฒนาการนักเรียนพิเศษพร้อมทั้ง
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง เข้ามอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่นักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ประ
วันอังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน รา
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง ได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)ให้แก่นักเรียนพิการ ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางทักษณพร อั่วหงวน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการประ
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะครู และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำความสะอาด ห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฯ เช่น ห้องเรียนแต่ละประเภทความพิการ ราวบันได โต๊ะอาหาร ห้องกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อเตรียม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานอนามัยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด บริเวณห้องเรียนแต่ละประเภทความพิการ บริเวณโดยรอบในอาคาร ศูนย์ฯ เขต 7 และบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฯ เขต 7 เช่น แฟลตพักครู แฟลตคนงาน บ้านพักข้าราชการ หอพักนักเรียน ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์จำนวน 2คน พร้อมมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ คือ 1.น้องปิงปอง เด็กชายภา
วันที่ 24-25 พฤษภาคม นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและคณะครู เป็นวิทยากรร่วมเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom Meeting เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนและนโยบายจากผู้อำนวย
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการประเมิน เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2564 ของพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง จำนวน 11 คน ณ ห้องกาซะลองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการประเมิน เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2564 ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน และพนักงานขับรถ จำนวน 27
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมหารือ วางแผนการจัดการเรียนการส
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมเข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางระบบ Video Conferen
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมหารือ วางแผนการจัดการเรียนก
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น นายชูศักดิ์ศิริ เชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็น บุคคลต้นแบบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้รองผู
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบ
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้ารดน้ำดำหัว ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในประเ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ "สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพร สงกรานต์บ้านเรา รปค.23" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าราชการได้พบปะหารือข้อราชการ โดยให้หัวหน้าส
วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระ
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางปวีณา เล็กพันธ์ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นางสาวพรพิ
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางศุภธาดา ปาพันธ์ นางสาวจุฑาพร เป้าโทน นายบรรณ
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น นาย ณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 6 พร้อมคณะ และครูประจำกลุ่มอำเภอเมือง เข้ามอบ ถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กชายราชัน ทับทิม (น้องบอล) นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุข
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางสาวจุฑาพร เป้าโทน นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง เข้าดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในห้องเรียนหน่วยบริการประ
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานทำบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนฯ ครบ 57 ปี ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยในงาน : "ตระการตาผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว" ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ นางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล ครูประจำอำเภอนครไทย พร้อมนักสหวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอนครไทย ณ อำเภ
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางสาวลฎาภา มาตผุย นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล นายบรรณวิทย์ กึดก้อง เข้าดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในห้องเรียนหน่วยบริการประ
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคุณอัจฉริยา เบญจพร ผู้จัดการงานบริหารงานทั่วไป (ภูมิภาค) ประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นายนพพล เล็กพันธ์ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง เข้าดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในห้องเรียนหน่วยบริการประจำอำเภอพรหมพิราม สังกัดศู
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางณัชนิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มชุมชนสัมพันธ์กลุ่มที่ 4 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางทักษณพร อั่วหงวน นายบรรณวิทย์ กึดก้อง เข้าดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในห้องเรียนหน่วยบริการประจำอำเภอวังทอง สังกัดศู
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นางปวีณา เล็กพันธ์ และนางสาวยุพเรศ นนท์ศรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบองค์รวม องค์ความรู้เรื่อ
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง นายบรรณวิทย์ กึดก้อง เข้าดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในห้องเรียนหน่วยบริการประจำอำเภอเนินมะปราง
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นางศุภธาดา ปาพันธ์ หัวหน้าอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วยครูประจำอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอพรหมพิราม หน่วยอำเภอพรหมพิรามมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกร
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง และครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย One stop service เพื่อให้บริการคนพิการ ซึ่งกิจกรรมค
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวลฎาภา มาตผุย หัวหน้าอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมคณะครูประจำอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นป
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถา
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด" ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก "เมืองน่าอยู่" โดยกา
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 ก
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยครูประจำอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอชาติตระการ โดย
วันที่ 11และ 15 มีนาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะนักเรียน ผู้ปกครองและครู เข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1.ชมรอบเมืองจังหวัดพิษณุโ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นางปวีณา เล็กพันธ์ นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นายนพพล เล็กพันธ์ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี นางสาววิชชุตา เรืองแจ่ม นางสาวนิโลบล ยกกรเลิศ นายจิรกิตต์ บุญเกิดกูล เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการให้การช่วยเห
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคน ยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกั
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครูทีมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมวันนักข่าว 2564 สมาคมสมา
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรายงานข้อมูลตามแบบราย
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่มง
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ดร.ณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม และคณะครู เข้าร่วมประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ซึ่งการประเมินครั้งนี้ คณะกรรมการป
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ และ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเช้าในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ไตรภาคีมหามงคล ปี 2564 ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลฎาภา มาตผุย หัวหน้าหน่วยบริการวัดโบสถ์ พร้อมคณะครูประจำอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กัญญาณัฐ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปลาไหล ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยปลาไหล ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จัง
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้าอำเภอชาติตระการ และครูประจำอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:30 น. นาย ณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายรณชัย จิตรว
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก . นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอเมือง และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เข้าลงพื้นที่นำถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวเด็กนั
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนเชิญท่านพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเด็กเดิน เพลินช
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมคณะครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกั
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.29 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจีน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ “ พิษณุโลกเมืองสะอาด “ ตามยุทธศาสตร์ในการพ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มประจำอำเภอเมือง พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมงานกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทีมอำเภ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองกลุ่มห้องออทิสติก และกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา เข้าร่วมโครงการ Good Activity : Valentine Wow
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีบุคลากรครูที
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานค
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมด้วยทีมครูอำเภอนครไทย ลงพื้นที่หมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา เพื่อคัดกรองและรับสมัครนักเรียน
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เชิ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9:30 น นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ
วันพุธที่ 27 มกราคม2564 เวลา 10.00 น. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 3 คน เข้ารับการนิเทศก์ติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมี อาจารย์ ดร. สมลักษณ์ พรหมมีเนตร เป็นผู้นิเทศก์
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โด
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอนครไทย คณะครู และคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยบริการอำเภอบางกระทุ่ม ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 หน่วยบริการอ
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom เรื่อง การบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในก
จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อประกอบพิธีขอบรมราชานุญาตจัดงานวันยุทธหัตถี และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้น
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 07.29 น.นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการจัดงานวันครูครั
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มประจำอำเภอนครไทย นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม หัวหน้าหน่วยบริการประจำอำเภอนครไทย และคณะครูเข้ามอบกระ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเหรียนรางวัลชนะเลิศ ให้กับเด็กชายภัทรกร ศรีบุญตา รุ่นอายุ 12-15 ปี ชาย กีฬากรีฑา Special Olympics Thailand ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโล
เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดวาระ"พิษณุโลกเมืองสะอาด"(PHITSANULOK CLEAN &TIDY) เป็นวาระของจังหวัด โดยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้สะอาดสวยงาม ด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนภายใต้จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกฯ วันพุธที่ 13 มกราคม 25
ด้วยจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเเสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพร ให้ทรงหายจากอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ในวันพุธที่ 13 มกรา
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่ว
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหา
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมงานกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมทำกิจกรรมวันคล้ายสิ้นพระชนม์สมเด
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของหน่วยบริการอำเภอบางระกำ โดยมีนางสาววรรณธิดา มีกิจ หัวหน้าหน่ว
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศา
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 และทำบุญโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยบริการอำเภอบางกระทุ่ม เข้าสำรวจสถานที่ เพื่อใช้สำหรับตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณาน
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอบางกระทุ่ม คณะครู และคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมร
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 โด
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้าอำเภอเนินมะปราง นักสหวิชาชีพ และคณะครูประจำอำเภอเนินมะปราง ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 7 ท่าน ร่วมประเมินคัดกรองนักเรียนโรงเรียนตชด.บ้านลาดเรือ บ้านนุชเทียน และบ้านร่มเกล้าจำนวน 47 คน
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) พร้อมคณะครูกลุ่มประจำอำเภอชาติตระการ และนักสหวิชาชีพ เยี่ยมและติดตามการใช้รถเข็นที่มอบให้แก่ ด.ญ. ณัฐธิดา วื่อปรัชญากุล ณ บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก แล
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูประจำหน่วยบริการอำเภอนครไทย ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอนครไทย พร้อมคณะครูหน่วยบริการอำเภอนครไทย และคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ พร้อมคณะครูทุกท่าน เข้าต้อนรับคุณทศพล ตันสกุล ตัวแทนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ กลุ่ม 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อส่ง
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 13.30 น. นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวั
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงาน “ เทศกาลไม้เมือง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าต้อนรับคณะทีมบุคลากรบริษัท ทิปโก้ แอส
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบโล่พ่อดีเด่น บุคคลดีเด่น ของพิษณุโลก และมอบทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:30 น. นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังห
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัด
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอนครไทย พร้อมคณะครูหน่วยบริการอำเภอนครไทย และคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอนครไทย ออกพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านน
วันศุกร์ที่ 27พฤศจิกายน 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัฐณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะบริหารกลุ่มงานทั้ง 5 กล
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดอบรมให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาเทคนิคจัดการเรียนการสอนสำห
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับรองผู้อำนวยการ ศรัญญา ทับน้อย เนื่องในโอกาสเ
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูหน่วยบริการอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายรณ
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการสำนักงานการศ
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2563 ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบ
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูประจำกลุ่มอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับไตรมาสที่ ๑ เพื่อนำงานในหน้าที่ และงานบริการของรัฐไปให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ท่านพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านสุชาติ อินทับทิม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ แล
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครู ประจำอำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงาน"ครอบครัวเดียวกัน หัวใจเดียวกัน"แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการที่ได้รับการบรรจุและแต่
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครูหน่วยบริการอำเภอชาติตระการ พร้อมคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอชาติตระการ ออกพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน ทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ให้บริการตรวจรักษาสุขภา
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วม แสดงความยินดีกับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ท่านสุชาติ อินทับทิม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะครูประจำอำเภอนครไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนางธีรนุช สุเทียนทอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 5 กลุ่มงาน และคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ สุทาลา
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดร. ณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูทีมงานคูปองการศึกษา เ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้มีกำหนดจัดงานมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ปีการศึกษา 2563 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดร.ณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 5 กลุ่มงาน เข้าต้อนรับคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดิ
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2553 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายด้านการศึกษา จัดโดยสำนักงานศึก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งท่านรณชั
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดร.ณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร จำนวน 14 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูประจำอำเภอบางระกำ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวฐิติรัตน์ พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุยขวาง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคร
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับเช็คจากบริษัทไทยไปท์ ภาคเหนือ จำกัด (ท่อน้ำไทยภาคเหนือ) จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ PVC ให้นักเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนในห
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรินทร์ มั่นประสงค์
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ และนางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน
นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายเอกจิต จำปาทิพย์ ผู้จัดการโรงงานทิปโก้ พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมการจัดทำลานกระตุ้นประสาทสัมผัส ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูทุกท่าน เข้าร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จ
นาวาอากาศเอกกิตติพงศ์ เต็มดวง รองประธานชุมนุมนายเรืออากาศพิษณุโลก ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 46 สมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศพิษณุโลก ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม รวมทั้งบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมทำกระทงเพื่อถวายให้กับวัดโพธิญาณ เพื่อบริการให้กับประชาชนที่จะมาลอยกระทง ณ วัดโพธิญาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมในครั้ง
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูประจำหน่วย อ.ชาติตระการ ออกเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ณ ตำบลน้ำจวง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมครูประจำอำเภอเนินมะปราง ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ครูหน่วยอำเภอเนิ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมอาหารร่วมทำบุญโรงทาน ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดก
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเด็กพิการจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) แก่ เด็ก
นายวิษณุ โพธิ์ใจ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ประชุม คณะทำงานประเมินศักยภาพของผู้ให้บริการและหน่วยบริการของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ให้แก่ นางสาวอรนลิน จิน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วั
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ทำบุญร่วมกับศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอยา่งแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านพลโทวิเชียร ไชยประกรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เข้าวางพวงมาลา และเข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพลโท
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าประจำอำเภอวังทอง และคณะครูประจำอำเภอวังทอง เข้ามอบเงินบริจาคจาก ชมรม Phitsanulok Fighter จำนวน 4,500 บาท ให้กับนางส้มป่อย บุตรน้อย ซึ่งเป็
ร่วมแสดงความยินดีให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คือ ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
ชมรม Phitsanulok Fighter บริจาคของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นแก่นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย และว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์กา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมเดินทางส่งนางสาวชลธิชา เปรมปรี ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ และนางณัชณิชา โพธิ์ใจ เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมจิตอาสาจากพี่สู่น้อง นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
งาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ พร้อมทั้งร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงานมุทิตาจิตของ นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรมการจังหวัด ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จำนวน 11 คน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
ร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดย่านใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563
นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน
งานมุทิตาจิต ท่าน ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2563 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 5
ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกท่าน เพื่อฝึกประสบการณ์
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 256
คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการนำร่อง ทดลองใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมรับมอบรถตู้ติดลิฟท์สำหรับวีลแชร์แก่เด็กพิการ จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียนพิเศษและผู้ปกครอง เข้ารับมอบไข่ไก่จำนวน ๒,๑๐๐ ฟอง จากท่านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เข
ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ครบรอบ ๒๕ ปี และวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๓ ครบรอบ ๘๖ ปี
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันเกิดท่านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมต้อนรับผู้ใหญ่ใจบุญ บริษัท มีเดีย บ็อกซ์เซสส์ จำกัด และคณะ TENDER LOVE & CARE ที่นำสิ่งของมาบริจาคให้แก่นักเรียนพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
นายชูศักดิ์ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าหน่วย ประจำอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งานปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กลุ่มอำเมือง ได้จัดค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตก
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวชลธิชา เปรมปรี หัวหน้างานการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และคณะทำงาน พร้อมด้วยครูกลุ่มประจำอำเภอเมือง และครูกลุ่มประจำอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และคณะครู เดินทางไปส่งบุคลากรครูมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่ได้รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภออำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกล video conference เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๕ คน
นางสาวชลธิชา เปรมปรี พร้อมคณะครูกลุ่มงานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมผลิตสื่อการสอน CS๐๔
เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายชูศักดิ์ศิริ เชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายบุคคลออทิสติกเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานองค์กร
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาเขต ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่
คุณฟองนวล จอมยิ้ม ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และเป็นผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว นำไอศครีม มาเลี้ยงนักเรียน
เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและร่วมพิจารณาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕
ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกรอก IEP Onlineในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกรอก IEP Onlineในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
ประชุมอบรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอบางระกำ
ประชุมอบรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอพรหมพิราม
ประชุมอบรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หน่วยบริการประจำอำเภอบางกระทุ่ม
ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑
เข้าประกวดรางวัลสถานศึกษา เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)ระดับชาติ​ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
รับมอบสื่อเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผู้มีผลงานดีเด่น ในโครงการเชิดชูเกียรติสมาชิกผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม
รับมอบเงินบริจาคจากห้างเทสโก้โลตัส ท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก "ในโครงการ​ อาหารดี​ พี่ให้น้อง"
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต้อนรับและประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานบริษัททิปโก้แอศฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสา"ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
คณะครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกรอก IEP Online ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดวังไม้แก่น ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน
ประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑
ประชุมกับแพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลบาล​มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุมการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา​
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้ง​ การใช้งาน​อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตพื้นที่​ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกตันไม้ และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" บึงวัดหนองไผ่ล้อม
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
มอบถุงยังชีพมอบให้แก่นักเรียนประจำอำเภอเมือง ณ​ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ ณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชา พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมเพื่อติดตามผลการพัฒนางาน จากการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ​ ส่วนกลาง​ กรุงเทพมหานคร
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ๒๕๖๓
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผ่านวีดีโอทางไกล (ZOOM) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สรุปการรับฟังการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference
การประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง
ประชุมการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การประชุมผู้บริหารสถานสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ และกลุ่ม ๖
พิธีเปิดงานจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
กิจกรรมห้องเรียนผู้ปกครอง กลุ่มบุคคลออทิสติก ห้อง​ ๑.๑​ ครั้งที่ ๑
"กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เข้าศึกษาดูงาน​ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนผู้พิการ (One stop Service
การประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการดูแลจัดการผู้ป่วยในบริบทของการศึกษาพิเศษ
โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์ลพบุรี และวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอบางกระทุ่ม ณ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนวัดคุยขวาง จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอนครไทย ณ โรงเรียนบ้านพร้าว จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอชาติตระการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุก์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี หมู่ที่ ๒ ตำบลพันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
กิจกรรม "กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๔ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการประจำอำเภอพรหมพิราม ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)) จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการประจำอำเภอวัดโบสถ์ ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการประจำอำเภอเนินมะปราง ณ โรงเรียนบ้านซำรัง จังหวัดพิษณุโลก
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอวังทอง
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ถวายดอกไม้ธูปเทียนจำนวน ๓๐๐ ชุด แด่เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก
กิจกรรม “coffee Council เราพบกัน” ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญานอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒
พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร “สานสัมพันธ์เครือข่ายฯ ๗ ”
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.๒๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทิดพระเกียรติในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก และพิธีงานวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีเปิดการแสดงแสง สีเสียง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชแห่งแผ่นดิน ๒๕๖๓ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
"กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิษยาคม
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติกับโรงเรียนราชประชานุ
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มอำเภอวังทอง และนักสหวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อดูพัฒนาการ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลให้กับผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพ ให้
วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยภายในซุ้มได้มีเกมส์ปาเป้า และโยนห่วง ให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และแจกขนม รวมทั้งขอ
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและงานกีฬาสี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด( มหาชน)
ข้อมูลการรับบริจาคเพื่อร่วมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ให้กับนัก​เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๕๕๖๓ นี้ เพื่อสร้างร้อยยิ้ม ความสุข และความสนุกของเด็กๆ㈳
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๔๙ น. นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จัดการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ และครูหัวหน้ากิจกรรม ใ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่​ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ​ คณะกรรมการสถานศึกษา​ขั่นพื้นฐาน​ ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ ​เ&#
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓...นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม หลังจากนั
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ หั
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรเพื่อเป็นสิ
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ พร้อมคณะรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะบุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ และขอพรปีใหม่ จากนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหว
ในศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๐๑๙ ต้อนรับปีใหม่ ๒๐๒๐ ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัด และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 พร้อมจัดนิทรรศการโชว์ทอผ้า Saori , ตาข่ายดักฝันจากไหมพรมผลงานจากนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งชุดการแสด
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คุณครู ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันคริสมาร์ส และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับกลุ่มงานกุมารเวชกรรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ ฝึ
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ -​ ๐๘.๓๐ น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยหน่วยง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณ
นักศึกษาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการฝึกปฏิิบัติ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมี ผศ.รัมภ์รดา อินทโฉม เป็นอาจารย์ผู้
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ บุคลากรครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรครูจากศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับความรู้ การอบรม “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีควา
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์​ ศิริ​เชียง​พิณ​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต​การศึกษา​ ๗​ จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระส
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ถวายพานพุ่มดอกไม้ และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อถวายเป็
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒...นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน หลัง
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีมอบรถเข็นปรับเอนนอนแก่คนพิการ เด็กและเยาวชน จำนวน ๓๕ คัน โดยช่อง ๗ HD ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย และมีคณะผ
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ก
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงารการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ และร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็ก
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ให้กำลังพล จำนวน ๒๐ คน เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมอาคารที่พัก ให้แก่นักเรียน ครู และบุคล
วันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังวาระต่า
ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางนฤชล มันตะสูตร และนายธนภัทร หงษ์ทอง ครูและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนผู้นำนักกีฬา สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 9 Maekong 5-a-side Football Tour
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการพิเศษ และนางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมครูผู้สอนเด็กป่วยในโรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนกับ รศ.พญ.จีรนันท์ วีรกุล กุมารแพทย์โรงพยาบาล
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม"กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก, ท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครูชำนา
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ พร้อมตัวแทนบุคลากรศูนย์ฯ นำกระเช้ามอบให้คุณเอกจิต จำปาทิพย์ ผู้จัดการโรงงานบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชนโรงงานพิษณุโลก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปรับปรุงล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก, ท่านพันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ค
ในพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ กล่าวต้อนรับ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์จำกัดมหาชนโรงงานพิษณุโลก ที่ได้มาดำเนินงานโครงการปรับปรุงลานกระตุ้นประสาทสัมผัส และสาธิตการฝึกปฏิบัติการผลิต
ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดี กับท่านวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน และร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนเททองหล่อพระนางพญ
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชูศักดิ์ เชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมประชุม การเตรียมงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ (กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งของ นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาว
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพั
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา จำนวน ๑๑๓ ทุน ๆ ละ ๕.๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท) ให้กับเด็กและเยาวชนผ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าประจำหน่วยอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกล่าวต้อนรับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงา
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศล พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในว
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน เข้าศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับโดยน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนักสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมประชุมระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสมาคมสุขปัญญา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดร้องยุ้งข้าว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานอาคารสถานที่ ในวันพฤหัสดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ -​ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ เ
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น . นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมห
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนางสาวชลธิชา เปรมปรี หัวหน้างานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พร้อมคณะทำงาน และคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ,คณะครูผู้รั
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิช
นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบนักเรียน แล
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทดสอบและการจัดอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการนครไทย ,หน่วยบริการชาติตระการ ,หน่วยบริการบางระกำ ,หน่วยบริการพรหมพิราม ,ห้องเรียนค
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอบางระกำ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และมอบถุงยังชีพ ในวันพฤหัส
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคนงาน ,คนครัว ​,ยาม และพี่เลี้ยงของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเ
นายชู​ศักดิ์​ ศิริ​เชียง​ ผู้อำนวยการศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ เขต​การศึกษา​ ๗​ จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อมคณะครู ร่วมเป็นเกียรติงานมุทิตาจิต แด่ นายกานต์ สอนอยู่กลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายที่ ๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายในรอบ ๒ และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเสวนา "การอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ประธานชมรมผู้พิการCP มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน ๒ คัน ให้กับเด็กชายนฤเบศก์ วัดทอง และเด็กชายศุภณัฐ บุญโสภา นักเรียนในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อใช้ในการทำกิจวัตรประจำวัน และการเดินทางของนักเรียน ขอขอบคุณศูน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอชาติตระการ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พร้อมมอบถุงยังชีพ
มอบคูปองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง มอบคูปอง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ๒.๑, ๒.๒, นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียง​พิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลอ
เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดนา
ร่วมงาน"มุทิตาจิต" สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขอขอบคุณ... คุณสมบัติ ลำคำ และครอบครัวโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิด เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่จำนวน ๒๕๐ ชาม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ คะ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นกรรมการในการปร
การประชุมครั้งนี้มีการเสวนา ในหัวข้อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศ
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ช่วยสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง" และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้
ขอขอบคุณ...คุณชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นตัวแทนครอบครัว "รูปขำดี" เลี้ยงบะหมี่หมูแดงและขนมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์ฯ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ นายวินัย รูปขำดี อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียง
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ปีที่ ๒๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ท
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ได้จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย ตามโครงการ พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี สิ่งอํานวย ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้า ที่บ้านของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร และนำอาหารมาบริการให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีทำบุญถวายภัตรหารเช้า ณ บ้านยอดเพชร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กบกพร่องทางร่างกาย ร่วมกับทีมครูประจำอำเภอวังทอง เข้ามอบถุงยังชีพ และรับทราบปัญหา ความยากจนของครอบครัวเด็กชายภูวดล ตาแก้ว โ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา หม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานงาน SHARE FOR CHILD เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง # 1st KHUN POOM CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
ขอขอบคุณ....คุณเด่นนภา คุ้มฉาย และคณะจากพยาบาล NICU โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำขนมนัทเบอเกอร์รี่มาเลี้ยงน้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากวันเกิดคุณอรวรรณ วรรณพิรุณ และคุณอดุลย์ คุ้มฉาย ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย นวัตกรรมระบบเทคโนโลยี สิ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรายงานและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงห
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เรื่องนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวปฏิบัติราชการจากต้นสังกัดที่จะนำเรียนและแจ้งให้สถานศึกาาทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยเร่งด่วน โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโ
อขอบคุณ...คุณสุนันทา เตลิงคะพันธุ์ และครอบครัวมาเลี้ยงบะหมี่ และขนมให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คะ
นางนฤชล มันตะสูตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชี
ขอขอบคุณ...ครอบครัวจิตรัตนภิรมย์ ร่วมเลี้ยงขนมเค้กกับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องฟินฟิน ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมพิธีเปิดกรวย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอคำปรึกษากับฝ่ายบริหารงานวิชาการ เรื่องเด็กพิการ เพื่อนำไปผลิตนวัตกรรมให้กับเด็กพิเศษในทุกๆประเภทความพิการ
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณปรีดา พันธุ์แก้ว คุณย่าน้องปัญปัญ เลี้ยงขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องปัญปัญ ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
การจัดอบรมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก
ขอขอบคุณ...อาจารย์เปรมปราณี เทียบตา และนักเรียนในชมรม To be number one โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้นำของมาบริจาคแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ... คุณสายทอง มะลิวัลย์ ผู้ปกครองน้องเหมยอิง นำไอศกรีมเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
นางจินดา อุ่นทอง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนากระบวนการวิจัย นวัตก
ร่วมพิธีการถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เพื่อเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุด
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก และร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาบำเพ็ญสา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอด
ขอขอบคุณ....คุณจันทร์เพ็ญ วรรณรัตน์ นำก๋วยจั๊บไก่ ขนมปังสังขยา น้ำผลไม้กล่อง มาเลี้ยงนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาเพื่อเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการครูและพนักงานราชการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘
ขอขอบคุณ...คุณเมธาวี. สิงห์เวียง มอบขนมขบเคี้ยวให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายเกิด ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด
นางศุภธาดา ปาพันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณฐานิตา นพปฎล และครอบครัว ที่นำไอศครีม โดนัท แซนวิส และน้ำผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายอมร เกตุแก้ว และนายสุทธิพงศ์ พลศรี ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระบรมธาตุเจดีย์ (พระปรางค์) และพระพุทธชินราชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขคการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยและคณะครู เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ งานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุ
วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมเด็กหญิงธีรนันท์ แย้มทัศน์ นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้
ครูประจำอำเภอชาติตระการ และนักสหวิชาชีพ เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนในงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู พร้อมมอบถุงยังชีพ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ cs๐๔ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
ขอขอบคุณ... คุณกนกพร รอดสุขเจริญ และเพื่อนๆ ร่วมบริจาคอาหารกลางวัน ขนมและของใช้ ของเล่น ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่หอพัก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ เพื่อประชุมเตรียมการในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจาก​สพฐ.​ โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ​
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ขอขอบคุณ...คุณพิศมัย ชาวซ่าน(คุณยายน้องภูภูมิ) และคุณครูบวรภัคณ์ เพิ่มเพ็ง ที่นำเลี้ยงโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ... นางอุบล ทองเถาว์ (แม่น้องแกรมมี่) เลี้ยงบะหมี่หมูแดง และไอศกรีม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าช่วยเหลือและมอบผ้าอ้อมสำเร็จ นม ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสมทบทุนอีก ๒,๐๐๐ บาท ให้กับน้องตี๋ มีความบกพร่องพิการซ้อน อายุ ๒ ขวบ
ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผอ.สุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้
ออกนิเทศหน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง
ออกนิเทศหน่วยบริการนครไทย (โรงเรียนบ้านพร้าว) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ออกนิเทศหน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ออกนิเทศหน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนห้วยปลาไหล และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๖๖ พรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๖๖ พรรษา รัชก
ขอขอบคุณ... ครอบครัววรรณา ที่ได้มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันเกิดของน้องวสิกา วรรณา
ออกนิเทศหน่วยบริการพรหมพิรามโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ออกนิเทศหน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ออกนิเทศหน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเนินมะปราง
ขอขอบคุณ... คุณสุวณีย์ พรวนต้นไทร และศิษย์เก่าจ่าการบุญ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ไอศกรีม ขนม นม ข้าวสาร พร้อมกับสมทบค่าอาหารกลางวัน ๒,๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณเอกฉัตร เอี่ยมตาล และคณะฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๓ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมน้ำส้ม และไอศครีม นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครู และการจัดการเรียนการสอนนักเรียน พร้อมกับพบปะผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒”
โดยชมรมคนพิการซีพีจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์รถเข็นแก่เด็กพิการ
ข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
คุณวัชระ เจียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บริษัท Tipco Asphalt และคณะ เข้ามาติดตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และวางแผนการดำเนินงานโครงการใหม่ในปี ๒๕๖๒ ร่วมกับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
คณะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน
วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ cs๐๔
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
การประชุมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการรุนแรงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๒
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทำการชั่งและวัดส่วนสูงนักเรียน
คุณทศพร ขุนมธุรส และครอบครัว ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน
ร่วม เดิน-วิ่ง การกุศลตามรอยพระบาท@เขาค้อ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ประชุมการจัดทำแผน IEP ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชพิธีเษก
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอิ้มให้ประชาชน
แนะนำบุคลากรครูใหม่
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมสังเกตุการณ์โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงาน ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดในเด็ก
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าร่วมงาน สมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดพิษณุโลก "ร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกพิษณุโลก"
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติงานรุ่นที่ 1 ในการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ชินนสมาธิ 2 สมาธิเพื่อชัยชนะใจตนเอง article
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โครงการพัฒนาูครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณ คูรณัฐฐิศานันท์ ศรีเขื่อนแก้ว
ประชุมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
นักดนตรีจิตอาสา อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา ดนตรีบำบัด
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2561 article
อาจารย์และนิสิตกายภาพบำบัดเข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชี่ยลโอลิมปิคไทย
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ
เข้าแสดงความยินดีตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง
ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว 2562
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปากน้ำโพเกมส์) article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเมือง article
นิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เข้าร่วมประชุมการมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ ก้าวล้ำนำสู้อนาคตที่ยั่งยืน article
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 article
ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
นิสิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสังเกตุการและเก็บข้อมูล article
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก article
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์ article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู article
กิจกรรมงานสมโภชพระพุทธชินราช article
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมือง article
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 article
ออกเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเมือง article
กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เมืองสองแคว article
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าทอง article
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 article
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน article
กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อ.ชาติตระการ
การแข่งขันกัฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมสืบสารประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 2561 article
การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สนภ.๓ นทพ. โดยพ.อ.เอื้อชาติ หนุนภักดี เลี้ยงอาหารกลางวัน
นิเทศ ติดตาม ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้องรัง ในโรงพยาบาลพุทธชินราช...>>
ชมรมคนรักในหลวง พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
จัดอบรมโปรแกรม IEP Online 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นางศุภธาดา ปาพันธ์ หัวหน้าอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอพรหมพิราม โดยนำรถโมบายเคลื่อนที่ไปให้บริการในการให้ความรู้ด้านพัฒนาการนักเรียนพิเศษพร้อมทั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)