ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

VTR ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแพทย์แผนไทย
การล้างมือ 7 ขั้นตอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ผลงานนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พัฒนาการ ดนตรี กีฬา และอื่นๆ Ep 2. เด็กชายอินทนนท์ ณรงค์เดชา (น้องอินทรีย์)
ผลงานนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พัฒนาการ ดนตรี กีฬา และอื่นๆ EP.1 เด็กชายภัทรกร ศรีบุญตา ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
มาตรการป้องกันและข้อปฏิบัติการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
คณะครูและบุคลากรฯ ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-๑๙)
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียน
กิจกรรม "คุณธรรมนำใจ"
การเรียนการสอนดนตรีบำบัด เครื่องดนตรี "อังกะลุง"
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
กีฬาสานสัมพันธ์ เครือข่ายฯ 7
ศกศ.พล.เยี่ยมบ้านบางกระทุ่ม
โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17 ต.ค. 59
คลิปวิดีโอนำเสนองาน รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)