ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกล

 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู
เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 ประจำปี 2566
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

วันที่ 7 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง โดยนายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์ก
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมครูประจำอำเภอวังทอง แพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
วันที่ 5 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นางสุทธิรัตน์ สากระแสร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้ากลุ่มแผ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม"วันอนุรักษ์มรดกไทย"
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 4 เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเ
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 7:00 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอมร เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มชุมชนสัมพัน
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามคว
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบคัด
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมครูประจำอำเภอนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จัง
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นำโดย นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสม
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู งานส่งเสริมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เข้าร่วมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบคัดกรอง
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นายนพพล เล็กพันธ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 รวมทั้ง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินเทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโล เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพ.ศ 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรีย
วันอังคาร ที่29 พฤศจิกายน 2565 ครูและบุคลากร หน่วยบริการพรหมพิราม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต นายอำนาจ ตินะมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ณ โดมกิจกรรม โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อำเภอพรหมพิรา
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 างชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 7 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์เททองหล่อสมเด็จพระนเรศวรอุ้มไก่เหลืองหางขาว ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์(ริมน่าน)
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมทั้งคณะครูทีมอำเภอนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 และพานักเรียนหน่วยบริการ ประจำอำเภอนครไทย จัดกิจก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกค
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารง
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและครูผู้รับผิดชอบงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก" เพื่อให้หัวหน้าส่วนรา
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้าร่วม โดยกิจกรรมในวันนี้ นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี นายปุญญพัฒน์ จินะ กล่าวรา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 1 , 2 และ3 เข้าร่วมต้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมนางสุทธิรัตน์ สากระแสร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MO
วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 ร่วมทำโรงทานแจกไอศกรีมให้แก่ผู้ที่ร่วมมาทำบ
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมคณะครูทีมอำเภอพรหมพิรามและได้นำ
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 6 ร่วมเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการเรื่องหลอดเลือดสมอง ณ โดมจอดรถศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นส.สุทธิรัตน์ เพชรทิม และนส.สุชาวลี บัวนุ่ม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุม การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนวัดงิ้วงาม อำเ
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 3 นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายนพพล เล็กพันธ์ ครูชำนาญการ ผู้แทนคณะบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ทีมอำเภอบางกระทุ่ม ได้นำรถโมบายศูนย์ฯเข้าร่วมให้บริการและจัดกิจกรรมระบายสี
วันที่ 3-5 กันยายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุและงานการเงิน เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่5 /2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคง
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นายนพพล เล็กพันธ์ พร้อมครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ทีมอำเภอวังทอง ได้นำรถโมบายศูนย์ฯเข้าร่วมให้บริการครั้งนี้ และจั
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการพิจารณาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการพิจารณาทุนในครั้งนี้ โดยมูลนิธิ
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุท
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสา พิษณุโลกเมืองสะอาด โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการฯเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งคณะครู ได้แบ่งกันทำความสะอาด บริเวณภายในศูนย์ฯ ตามที่กำหนดอย่าง
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย” ประเภท เต้นแอโรบิก โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและเปิดงานฯ คุณชูชัย อังกาบแก
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมทั้งคณะค
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ซึ่งนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดพิษ
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 นางกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางจุฑาพร ถิ่นวงแย หัวหน้าอำเภอบางระกำ พร้อมทั้งคณะครูอำเภอบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกล สู่สากล โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พ
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มที่6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสั
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงกา
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน รับมอบของบริจาค จาก ส.ส.อ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา ซึ่งได้นำหนังสื่อส่งเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา มาบริจาคให้แก่น
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ตามหลั
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ (Statement of Commitment to Sustainable Thailand ) ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับส่วนราชการ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ฯ ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนใ
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก นำโดย พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธาน พร้อมคณะศูนย์ประสานงานฯ เข้ามอบรถเข็นสำหรับนักเรียนพิการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ถวาย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวัชระ เธียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “ส่งต่อถึงกัน สร้างสรรค์สังคม” เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่ม บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ (25 กรกฎาคม) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบอุปกรณ์สื่อเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้บริจาค “ม้า” จำนวน 2 ตัว ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทดแทน “ม้า” ตัวเดิมที่เสียชีวิตไป และเพื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม “อาชาบำบัด” ให้บริการแก่นักเ
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ
วันที่ 18 - 19 และ 21 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้อง
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังห
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่ง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” ปี พ.ศ.2565 โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีนายณัฐพงศ์ อินทร์เท
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับ พลเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ที่ปรึกษากองทัพภาคที่สาม พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัต
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับ พ.อ.ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนศูนย์เสริมสร้างความปรอง
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มีการนำเสนอผลงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภทองค์กร นำโดย นางณัชณ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00น. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์กลุ่มที่ 7 เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมศพพระพรหมวชิรเจดีย์ อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ,NBT ช่อง 11 ,สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 , ช่อง9 , ช่อง 5 , Nation TVเนชั่นทีวี , ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 , เข้าสัมภาษณ์นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี และนางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล ได้เข้าร่วมการเป็นวิทยากรในโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฯ โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชนครไทย อ.นครไทย
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยบริการอำเภอวัดโบสถ์ งานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อทราบการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ เป็นปร
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และมีคณะเดินทางร่วมแสดงความยินดี เนื่องใน
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 เขต 3 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาด้านงานอำนวยการและติดตาม
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันทางอากาศกองทัพบก นำโดย พล.ต.ธานี วาศภูติ เป็นตัวแทนบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนตาบอด จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน และนายอมร เกตุแก้ว หัวหน้างานรักษา
วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 256๕ โดยประธานในพิธีนางณัชณิชา โพธิ์ใจและนายณั
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายบุรินทร์ สารีคำ โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนว
นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม และ นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ (กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยกลุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ นายวานิช คล้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง (มีมาน
วันที่ 26-27 เมษายน 2565 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชา 23 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และค
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การบริหารจัดการของสถานศึกษาและการดำเน
วันที่ 21 เมษายน 2565 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 150 แพ็ค ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์กา
วันที่ 16 เมษายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสวดอภิธรรมศพบำเพ็ญกุศล ให้กับ ครูกาญจณี ใจชื้น พี่เลี้ยงศูนย์
วันที่ 11 เมษายน 2565 นางณัชณิชาโพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปส่ง นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวั
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั
วันที่ 5 เมษายน 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน ให้การต้อนรับนางสาวกัญญ์วรา ท่าว่อง ตำแหน่งครูผ
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ภาคีและเครือข่าย กลุ่ม 4 เข้าร่วมกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” จัง
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันประชุมขอความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ณ ห้องป
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ฐานที่ 1 การช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ โรงแรมวังแก้ว อำเ
วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง
วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565 นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครู กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ภาคีและเครือข่าย 1 2 และ3 พร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม “งานวิ่งด้วยกันพิษณุโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนัศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)