ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข้าราชการครู

 

นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
รองผู้อำนวยการฯ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

 

                             

                          

 นายณัฐพงศ์  อินทร์เทพ

      รองผู้อำนวยการ

 

  

นางปวีณา เล็กพันธ์
ครู คศ. ๓
นาวสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม
ครู คศ. ๒ 
 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง
ครู คศ. ๒
     
 

 นางศุภธาดา ปาพันธ์
ครู คศ. ๒

 นายนพพล เล็กพันธ์
ครู คศ. ๒
 นายอมร เกตุแก้ว
ครู คศ.๒
     
 
นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง
ครู คศ. ๒
นางสาวลฎาภา มาตผุย
ครู คศ. ๑
นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล
ครู คศ. ๑  
     
 
นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม
ครู คศ. ๑  
นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ
ครู คศ.๑
นางสาวจุฑาพร เป้าโทน
ครู คศ.๑
     
นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์
ครู คศ.๑
นายสืบ  ศิริโส
ครู คศ.๑
นางสาวกรรณิการ์  จ้อยชาวนา
ครู คศ.๑

 

นางกันต์ฤทัย งานวิชา
ครู คศ.๑

 

นางสาวนาตยา  จงรักษ์
ครู คศ.๑

นายสุทธิพงศ์  พลศรี
ครู คศ.๑

นางสาวจุฑารัตน์  กลั้นกลาง
ครู คศ.๑

 

นางกานต์จิรา ไทยทอง
ครู คศ.๑

นางสาวยุพเรศ  นนท์ศรี
ครู คศ.๑

นายบรรณวิทย์  กึดก้อง
ครู คศ.๑
นางสาวสุชาวลี บัวนุ่ม
ครู คศ.๑
 นายปุญญพัฒน์  จินะ
ครูผู้ช่วย 
     

 นางสาวธิดารัตน์  บริรักษ์เลิศ
ครูผู้ช่วย 
 นางสาวศรีพรรณ  งอกขึ้น
ครูผู้ช่ว
   
นางนฤชล  มันตะสูตร
ครูผู้ช่ว
     
นางสาววิชชุตา   เรืองแจ่ม
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรดา  อินพิทักษ์
ครูผู้ช่วย 
  นางสาวสุทธิดา  โชติรื่น
ครูผู้ช่วย 
   
 
นางสุภาวดี  กิจไธสง
ครูผู้ช่วย 
นางสาวทิพยภัสสร์  พะยอม
ครูผู้ช่วย  
  นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
ครูผู้ช่วย   

 

 
นางสาววรัญญา  พระเทพ
ครูผู้ช่วย  
นางสาวเสาวนีย์  ไตรธรรม
ครูผู้ช่วย   
 นางสาววราภรณ์ อุทธิยา
ครูผู้ช่วย    
     
 

 

 
      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)