ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ

1. ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กบกพร่องทางร่างกายโดยใช้ชุดกิจกรรมกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

    ชื่อผู้วิจัย นางปวีณา  เล็กพันธ์

    คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


2. ชื่อเรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

    ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุทธิรัตน์  เพชรทิม

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


3. ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถในการชันคอโดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาการชันคอสำหรับนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย

    ชื่อผู้วิจัย นางสาวเดือนเดือนเต็ม  สุขคำนึง

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


4. ชื่อเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติกที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้น

   ชื่อผู้วิจัย นายณัฐพงศ์  อินทร์เทพ

   คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ   


5. ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษามือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

   ชื่อผู้วิจัย นางสาวชลธิชา  เปรมปรี

   คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


6. ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กออทิสโดยใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด

   ชื่อผู้วิจัย นางศุภธาดา  ปาพันธ์

   คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


7. ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนั่งทรงตัวสำหรับนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย

   ชื่อผู้วิจัย นายนพพล  เล็กพันธ์

   คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


8. ชื่อเรื่อง ศึกษาพัฒนาการทางสติปัญญา โดยการใช้ลานกระตุ้นพัฒนาการและประสาทสัมผัส ตามแนวทางกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

   ชื่อผู้วิจัย นายอมร  เกตุแก้ว

   คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


9. ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อารมณ์ จิตใจ และสังคม สำหรับนักเรียนที่มีความความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

   ชื่อผู้วิจัย นางสาวทักษณพร  อิ่มกระจ่าง

   คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


10. ชื่อเรื่อง ศึกษาผลการใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านร่างกายของฉันที่มีต่อความสามารถการบอกหน้าที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

      ชื่อผู้วิจัย นางสาวลฎาภา  มาตผุย

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


11. ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อลดพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หน่วยบริการนครไทย (โรงเรียนบ้านพร้าว)

     ชื่อผู้วิจัย นายยงยุทธ  จันทร์เครือยิ้ม

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


12. ชื่อเรื่อง ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทย ของเด็กออทิสติกก่อนและหลังทดลอง โดยใช้แบบฝึกทักษะระดับชั้นเตรียมความพร้อม ออทิสติก 2/1

     ชื่อผู้วิจัย นายอนุรักษ์  ลาภพร้อมกุศล

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


13. ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกระบายสี ของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

     ชื่อผู้วิจัย นางสาวหนึ่งฤทัย  อภัยรุณ

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 14. ชื่อเรื่อง ผลการใช้วิธีเพ็คส์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กหญิงสกาวเือน ผิวชาเห็น

      ชื่อผู้วิจัย นางสาวจุฑาพร  เป้าโทน

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 15. ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดทักษะและการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1 - 5 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

      ชื่อผู้วิจัย นางสาวเสาวลักษณ์  รอดอุตม์ 

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 16. ชื่อเรื่อง การลดพฤติกรรมเล่นนิ้วมือของเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

      ชื่อผู้วิจัย นางสาวยุพเรศ  นนท์ศรี 

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 17. ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนออทิสติก โดยใช้รูปภาพ

      ชื่อผู้วิจัย นางกันต์ฤทัย  งานวิชา

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 18. ชื่อเรื่อง  ผลของการจัดกิจกรรมการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกร่วมกับการใช้เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก

     ชื่อผู้วิจัย  นายบรรณวิทย์  กึดก้อง

    คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


19. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการหยิบจับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวนาตยา  จงรักษ์

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 20. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาศักยภาพด้านการรู้จักสัตว์ของนักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Doraemon…Game

     ชื่อผู้วิจัย  นายสุทธิพงศ์  พลศรี     

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


21. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของและการแยกสีโดยผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์

                 ของนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายและการเครื่องไหวและสุขภาพ

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจุฑารัตน์  กลั้นกลาง

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 22. ชื่อเรื่อง  ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเดินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเดินของนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุชาวลี  บัวนุ่ม

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


23. ชื่อเรื่อง  ผลการการวิจัยในชั้นเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกลงน้ำหนักที่มีต่อทักษะการยืนของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

     ชื่อผู้วิจัย  นายปุญญพัฒน์ จินะ

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


24. ชื่อเรื่อง  ผลของการพัฒนาความสามารถในการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรม  โดยใช้ชุดกิจกรรมกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดของเด็กสมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวธิดารัตน์  บริรักษ์เลิศ

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


25. ชื่อเรื่อง  การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับเด็กพิการทางสายตา อายุ 7 - 12 ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวศรีพรรณ  งอกขึ้น

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


26. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย

     ชื่อผู้วิจัย  นางนฤชล  มันตะสูตร

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


27. ชื่อเรื่อง  การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กพิการซ้อน

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 28. ชื่อเรื่อง  การใช้สื่อภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กออทิสติก

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุรดา  อินพิทักษ์

        คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


29. ชื่อเรื่อง  ผลการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้แบบฝึกทักษะลีลามือ สำหรับนักเรียนออทิสติก 2.2

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุทธิดา  โชติรื่น

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชากา


30. ชื่อเรื่อง การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก โดยใช้วิธีกิจกรรมผ่อนคลาย

     ชื่อผู้วิจัย  นางสุภาวดี  กิจไธสง

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 31. ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการทรงตัวในท่านั่งด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกกระตุ้นปฏิกิริยาการรักษาสมดุลและการป้องกันร่างกาย

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาววรัญญา  พระเทพ

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 32. ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1 – 10 นักเรียนออทิสติก

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวทิพยภัสสร์  พะยอม

         คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


33. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้เรื่องราวทางสังคม

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาววรัญรัชน์  เสวิสิทธิ์

       คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


34. ชื่อเรื่อง  การลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ชุดกิจกรรมสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวมุกธิดา  ปัญญาเหมือง

        คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


35. ชื่อเรื่อง  การใช้ชุดกิจกรรมกระตุ้นระบบการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นนิ้วมือในเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


36. ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อสารเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-5 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวบวรภัคณ์  เพิ่มเพ็ง

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


37. ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้ภาพสัญลักษณ์และการเสริมแรงด้วยสิ่งที่เด็กชอบ เพื่อลดพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของเด็กออทิสติกอายุ 6 ปี

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจจิมาภร  สุธานิโลบล

     คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


38. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการก้าวเดิน สำหรับนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว โดยการใช้ชุดกิจกรรมราวคู่ฝึกเดิน

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวเสาวนีย์  ไตรธรรม

         คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


39. ชื่อเรื่อง การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนออทิสติกโดยใช้กิจกรรมการระบายสีน้ำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

      ชื่อผู้วิจัย  นายกฤษณะ  บุญเทียน

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 40. ชื่อเรื่อง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยการปั้นดินน้ำมัน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด

         คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


41. ชื่อเรื่อง ดนตรีบำบัดเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กออทิสติก

      ชื่อผู้วิจัย  นายวีรชัย  จันทร์โต

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


42. ชื่อเรื่อง การศึกษาทักษะการแสดงออกทางภาษาโดยใช้กระดานสื่อสาร สำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวอัชฌา  พันธุ์นิติพงศ์

       คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


43. ชื่อเรื่อง  สร้างแบบทดสอบทักษะว่ายน้ำพื้นฐานสำหรับนักเรียนออทิสติก

      ชื่อผู้วิจัย  ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์  บางศรี

        คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


44. ชื่อเรื่อง การศึกษากิจกรรมร้อยลูกปัดมีผลต่อการลดพฤติกรรมการสะบัดมือในเด็กออทิสติก

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวนิโลบล  ยกกรเลิศ

       คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


45. ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำหมวดชื่ออวัยวะของเด็กชายพิชิต  แร่เพชร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวอรรถยา  ธรรมจักร์

         คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


46. ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้บัตรคำ และบัตรภาพป๊อบอัพ

      ชื่อผู้วิจัย  นางสาวธิดารัตน์  คงทัน

         คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


47. ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวลิปิการ์  สุขเกษม

      คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


48. ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่อพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี

     ชื่อผู้วิจัย  ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี  อินทรักษา

       คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


49. ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องในวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวนงลักษณ์  อยู่รัตน์

        คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


50. ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงสระอะ โดยใช้แบบฝึกอ่านสระอะ สำหรับเด็กหญิงกัญญาพัชร นวลทิม นักเรียนห้องคู่ขนานสำหรับบุลลออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาววรรณธิดา  มีกิจ

       คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


51. ชื่อเรื่อง การศึกษาพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกมในเด็กปฐมวัย

     ชื่อผู้วิจัย  นางสาวรัตติกาล  เถื่อนชนะ

       คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ประจำจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย   นางนฤชล   มันตะสูตร

บทคัดย่อ  


ชื่อเรื่อง  ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนั่งทรงตัวสำหรับนักเรียนบกพร่องทางร่างกายศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย นพพล  เล็กพันธ์ 

บทคัดย่อ 


ชื่อเรื่อง ศึกษาผลการปรับพฤติกรรมทำร้ายตนเองของเด็กที่มีความความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวทิพยภัสสร์  พะยอม

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลการใช้ชุดอุปกรณ์ สองมือน้อยคอยสร้างสรรค์ ต่อการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวธิดารัตน์  บริรักษ์เลิศ

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการหยิบจับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ขื่อผู้วิจัย  นางสาวนาตยา   จงรักษ์

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  การลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนออทิสติกโดยใช้ชุดกิจกรรมสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวมุกธิดา  ปัญญาเหมือง 

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง   การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กพิการซ้อน

ชื่อผู้วิจัย  นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  การศึกษาความสามารถทางการพูด โดยใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องของนักเรียนออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุทธิรัตน์  เพชรทิม

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  การใช้สื่อภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กออทิสติก

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุรดา  อินพิทักษ์

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว(Heavy work activity) เพื่อลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวหนึ่งฤทัย  อภัยรุณ

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  ศึกษาผลการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติก โดยใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีการใช้แรง นักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย  นายอมร  เกตุแก้ว 

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง     การพัฒนาทักษะการลุกขึ้นยืนและการเกาะยืนทรงตัวด้วยตนเองด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกควบคุมการเคลื่อนของ

กล้ามเนื้อสะโพกและขา

ชื่อผู้วิจัย  วรัญญา  พระเทพ

บทคัดย่อ


 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)