ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ปี 2565

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ

 

 

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ปี 2564

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 

ชื่อผู้วิจัย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ

 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)