ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot
สนับสนุนการศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

  เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2563

 

1.ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กบกพร่องร่างกาย โดยใช้ชุดกิจกรรมกายภาพบำบัดผ่านการเล่น 

ชื่อผู้วิจัย นางปวีณา เล็กพันธ์

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


2.ชื่อเรื่อง การพัฒนาช่วงความสนใจและสมาธิของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ (global developmental delay) โดยใช้กิจกรรมเพลง

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


3.ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิฃาการ


4.ชื่อเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อลดพฤติกรรมการเล่นนิ้วมือของเด็กออทิสติก

ชื่อผู้วิจัย นางศุภธาดา ปาพันธ์

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 5.ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนบกพร่องทางร่างกายโดยใช้ชุดกิจกรรมผสม

ชื่อผู้วิจัย นายนพพล เล็กพันธ์

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


6.ชื่อเรื่อง ศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับนักเรียนออทิสติก

ชื่อผู้วิจัย นายอมร เกตุแก้ว

 คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 7.ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหม่ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยการใช้โปรแกรมการฝึกเพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่

ชื่อผู้วิจัย นางทักษณพร อั่วหงวน

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ 


8.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือเพื่อการเขียนของ เด็กชายชโลกร หงส์ร่อน โดยใช้ชุดกิจกรรมลากเส้น

 ชื่อผู้วิจัย นางสาวลฎาภา มาตผุย

 คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


9.ชื่อเรื่อง ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทย ของเด็กออทิสติก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ออทิสติก 2.1 

ชื่อผู้วิจัย นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


10.ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมชุดฝึกลีลามือ

ชื่อผู้วิจัย นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ  


 11.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการเขียน โดยใช้ชุดฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กอทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ

 คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


12.ชื่อเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะประกอบบทเรียนเพื่เพิ่มความสนใจต่อการเรียนของเด็กชายณัฐหทัย รัตถาพล

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจุฑาพร เป้าโทน

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


13.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดสำหรับเด็กที่ีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้หนังสือภาพ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์ 

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ 


 14.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการฝึกลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง ของเด็กชายจิรโชติ สอนหมวก โดยใช้นวัตกรรมลอกกระตุ้นล้มลุกจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและวัสดุที่เหลือใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อผู้วิจัย นายสืบ ศิริโส

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


15.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกโดยใช้บัตรภาพการบอกความต้องการ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


 16.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับบริการทางการศึกษาในหน่วยบริการสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผู้วิจัย นางกันต์ฤทัย งานวิชา

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ 


17.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการหยิบจับ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนาตยา จงรักษ์

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ 


18.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการออกเสียงสำหรับนักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผลไม้

ชื่อผู้วิจัย นายสุทธิพงศ์ พลศรี

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


19.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อในการหยิบจับสิ่งของของ เด็กชายพงศ์พล แตงอ่ำ โดยผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ (เจดีย์สลับสี)

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจุฑารัตน์ กลั้นกลาง

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


20.ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กสมาธิสั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กิจกรรมศิลปะ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


21.ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกเพื่อลดพฤติกรรมการเดินเขย่งเท้าของเด็กออทิสติกในระดับชั้นเตรียมความพร้อม

ชื่อผู้วิจัย นายบรรณวิทย์กึดก้อง

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


22.ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกเดินต่อความสามารถในการเดินของนักเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุชาวลี บัวนุ่ม

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


23.ชื่อเรื่อง ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดท่า เพื่อลูดรูปแบบของปฏฺกิริยาสะท้อนกลับดั้งเดิม (primitive reflex) : ATNR reflex ที่มีผลต่อการนั่งทรงตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

ชื่อผู้วิจัย นายปุญญพัฒน์ จินะ

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


24.ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


25.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันดานการแต่งกายสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย

ชื่อผู้วิจัย นางนฤชล มันตระสูตร

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


26.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้พยัญชนะไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเห็นโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมพยัญชนะไทย

ชื่อผู้วิจัย นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้น

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


27.ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กพิการซ้อน

ชื่อผู้วิจัย นางสาววิชชุตา เรืองแจ่ม

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


28.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้นิทาน

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุรดา อินพิทักษ์

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


29.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเคลื่อนที่ด้วยการกลิ้งตัวขณะอยู่บนพื้น สำหรับนักเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงท่า

ชื่อผู้วิจัย นางสาววรัญญา พระเทพ

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


30.ชื่อเรื่อง ผลการศึกษาพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนโดยใช้บัตรภาพสัญลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรสำหรับเด็กออทิสติก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุทธิดา โชติรื่น

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


31.ชื่อเรื่อง พัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก โดยใช้บัตรภาพ

ชื่อผู้วิจัย นางสุภาวดี กิจไธสง

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


32.ชื่อเรื่อง ผลการสอนพูดเป็นคำโดยใช้การเลียนแบบเสียงพูดสำหรับเด็กออทิสติก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวทิพยภัสสร์ พะยอม

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


33.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการก้าวเดิน สาหรับนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการ เคลื่อนไหว โดยการใช้ราวคู่ฝึกเดิน

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรม

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


34.เรื่อง การพัฒนาเด็กชายปิยพัทธ์ สีด้วง ให้มีวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่น

ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิริพร หนานแก้ว

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


35.เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกทักษะจำนวนตัวเลข 1-5

ชื่อผู้วิจัย นางสาววราภรณ์ อุทธิยา 

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


36.เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเล่นนิ้วมือในเด็กออทิสติกโดยใช้ชุดกิจกรรมกระตุ้นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


37.เรื่อง ผลชองการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-5 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ชื่อผู้วิจัย นางสาวบวรภัคณ์ เพิ่มเพ็ง

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


38.เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติกโดยใช้บัตรภาพสื่อสาร

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


39.เรื่อง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้ทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ของเด็กชายณัฐวัศ พรหมชาติ ด้วยการใช้กรรไกรตัดกระดาษ(กรณีศึกษา)

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุกัญญา หอมสะอาด

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


40.เรื่อง การใช้ดนตรีบำบัดเพื่อปรับพฤติกรรมสมาธิสั้นของเด็กชายณัฐเมศร์ จิตรัตนภิรมณ์

ชื่อผู้วิจัย นายวีรชัย จันทร์โต

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


41.เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของบุคคลออทิสติกโดยใช้สนามเด็กเล่น

ฃื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ บางศรี

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


42.เรื่อง การพัฒนากำลังกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับบุคคลออทิสติก โดยวิธีทางกิจกรรมบำบัดในเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนิโลบล ยกกรเลิศ

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


43.เรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการขีดเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดแบบฝึกลีลามือ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวธิดารัตน์ คงทัน

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


44.เรื่อง การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเอง ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ชื่อผู้วิจัย นางสาวลิปิการ์ สุขเกษม

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


45.เรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 สำหรับบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย นายปรกร จตุรทิศ

48คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการวิจัยปี 63 นายปรกร จตุรทิศ(2).pdf


46.เรื่อง ภาวะหลีกหนีการรับความรู้สึกสัมผัสและพฤติกรรมที่ไม่ึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในห้องเรียนกิจกรรมบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย นายจิรกิตติ์ บุญเกิดกูล

คลิ๊ก..เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


47.เรื่อง การพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมทางวิชาการโดยใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อสารการเรียนรู้จำนวนตัวเลข 1-10 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษา

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


48.เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสิ่งของ ขิงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนงลักษณ์ อยู่รัตน์

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


49.เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสาหรับบุคคลออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย นายธีรศักดิ์ โคกคำ

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


50.เรื่อง การพัฒนาการอ่านคาหมวดร่างกายของนักเรียนออทิสติก โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ชื่อผู้วิจัย นางสาววรรณธิดา มีกิจ

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


51.เรื่อง การศึกษาความสามารถในการสื่อสารของนายธีรพล ไวจันทร์ ด้วยบัตรภาพ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวศศิธร หันจันทร์

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


52.เรื่อง การพัฒนาการอ่านคำ-สะกดคำโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนเจ็บป่วย เรื้อรังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยบริการสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผู้วิจัย นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะ

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


53.เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านสาหรับนักเรียน อายุ 7-8 ปี

ชื่อผู้วิจัย นางสาววิลาวัลย์ อ่าพูล

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


54.เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุพัตรา จีนด้วง

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ


55.เรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนออทิสติกห้องเรียนคู่ขนานโดยใช้ กิจกรรมการร้อยลูกปัด

ชื่อผู้วิจัย นางสาววิราวรรณ สิงห์โต

คลิ๊ก...เอกสารเผยแพร่งาวิชาการ


 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)