ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดขอขอบคุณ....คุณเด่นนภา คุ้มฉาย และคณะจากพยาบาล NICU โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำขนมนัทเบอเกอร์รี่มาเลี้ยงน้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากวันเกิดคุณอรวรรณ วรรณพิรุณ และคุณอดุลย์ คุ้มฉาย ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ article
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย นวัตกรรมระบบเทคโนโลยี สิ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรายงานและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงห
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เรื่องนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวปฏิบัติราชการจากต้นสังกัดที่จะนำเรียนและแจ้งให้สถานศึกาาทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยเร่งด่วน โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโ
อขอบคุณ...คุณสุนันทา เตลิงคะพันธุ์ และครอบครัวมาเลี้ยงบะหมี่ และขนมให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คะ
นางนฤชล มันตะสูตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชี
ขอขอบคุณ...ครอบครัวจิตรัตนภิรมย์ ร่วมเลี้ยงขนมเค้กกับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องฟินฟิน ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมพิธีเปิดกรวย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอคำปรึกษากับฝ่ายบริหารงานวิชาการ เรื่องเด็กพิการ เพื่อนำไปผลิตนวัตกรรมให้กับเด็กพิเศษในทุกๆประเภทความพิการ
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณปรีดา พันธุ์แก้ว คุณย่าน้องปัญปัญ เลี้ยงขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องปัญปัญ ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
การจัดอบรมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยให้กับผู้ปกครองและเด็ก
ขอขอบคุณ...อาจารย์เปรมปราณี เทียบตา และนักเรียนในชมรม To be number one โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้นำของมาบริจาคแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ... คุณสายทอง มะลิวัลย์ ผู้ปกครองน้องเหมยอิง นำไอศกรีมเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
นางจินดา อุ่นทอง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนากระบวนการวิจัย นวัตก
ร่วมพิธีการถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เพื่อเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุด
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก และร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาบำเพ็ญสา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอด
ขอขอบคุณ....คุณจันทร์เพ็ญ วรรณรัตน์ นำก๋วยจั๊บไก่ ขนมปังสังขยา น้ำผลไม้กล่อง มาเลี้ยงนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาเพื่อเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการครูและพนักงานราชการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘
ขอขอบคุณ...คุณเมธาวี. สิงห์เวียง มอบขนมขบเคี้ยวให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายเกิด ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางศุภธาดา ปาพันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณ...คุณฐานิตา นพปฎล และครอบครัว ที่นำไอศครีม โดนัท แซนวิส และน้ำผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)