ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเด็กพิการจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) แก่ เด็ก article
นายวิษณุ โพธิ์ใจ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเ article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ประชุม คณะทำงานประเมินศักยภาพของผู้ให้บริการและหน่วยบริการของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ให้แก่ นางสาวอรนลิน จิน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วั
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ทำบุญร่วมกับศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอยา่งแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านพลโทวิเชียร ไชยประกรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต
นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เข้าวางพวงมาลา และเข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพลโท
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าประจำอำเภอวังทอง และคณะครูประจำอำเภอวังทอง เข้ามอบเงินบริจาคจาก ชมรม Phitsanulok Fighter จำนวน 4,500 บาท ให้กับนางส้มป่อย บุตรน้อย ซึ่งเป็
ร่วมแสดงความยินดีให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คือ ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
ชมรม Phitsanulok Fighter บริจาคของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นแก่นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย และว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์กา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมเดินทางส่งนางสาวชลธิชา เปรมปรี ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ และนางณัชณิชา โพธิ์ใจ เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมจิตอาสาจากพี่สู่น้อง นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
งาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ พร้อมทั้งร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงานมุทิตาจิตของ นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรมการจังหวัด ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จำนวน 11 คน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
ร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดย่านใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563
นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน
หน้า 1/14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)