ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดวันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และท่านพลโทวิเชียร article
วันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม article
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ จำนวน 5 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง เพื่อเป็นข
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้าอำเภอชาติตระการ และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอชาติตระการ ออกพื้นที่เยี่ยม
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให
วันที่ 6 กันยายน 2564 พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ คณะทำงานงานปรับบ้านฯ พร้อมทั้งคณะครูหัวหน้าอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และหัวหน้าหน่วยบริการทั้ง 9 หน่ว
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 2 3
วันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งการตรวจราชการหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก กรณีปกติ รอบที่ 2 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ แล
วันที่ 1 กันยายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเมือง ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ จำนวน 5 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง เพื่อเป็นขว
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอบางกระทุ่ม และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ จำ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ หัวหน้าอำเภอบางระกำ และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้าอำเภอเนินมะปราง และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเนินมะปราง ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนป
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะทำงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ได้เข้ารับฟังการนิเทศ ติดตาม หลักสูตรการศึ
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือการดำเ
วันจันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด 34 ราย เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระร
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3(2) พร้อมนายทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ รวมทั้งมอบผ้าห่ม ของเล่น และเงินสนันสนุน แก่นักเรียน เนื่องในวันพระราชทานก
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ค
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัด พิษณุโลก นายสุชาติ อินทับทิม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่
วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมคณะครูอำเภอวังทอง เข้าร่วมโครงการ kick off การฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับคนพิการจังหวัด พิษณุโลก ซึ่งก
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะครู และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมเข้าประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 เดือนกรกฎาคม เพื่อนำข
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านระบบวีดีโอทางไกล Zoom ณ ศูนย์การศึกษาพ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานวิจัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิเคราะห์นโยบายและความต้องก
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เข้าร่วมปรึกษาหาลือในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมนักสหวิชาชีพ และคณะครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชช
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ท่านพลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3(2) พร้อมคณะนายทหาร ร่วมนำของเล่นเสริมพัฒนาการ และสิ่งของมามอบให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และได้มาจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าน้
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมหารือการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้กับคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางในการช่
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมด้วยครูอำเภอวังทอง ครูอำเภอบางกระทุ่ม ครูอำเภอเนินมะปราง และคณะครูทีมงานส่งเสริมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและความ
หน้า 1/20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)