ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2565 และการจัดงานรัฐพิธี วันยุทธห article
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นักกิจกรรมบำบัด และนักศึกษาฝึกงานกิจกรร article
วันที่จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูประจำอำเภอบางระกำ เข้าพบนางกมลวรรณ ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุยขวาง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ article
วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อ article
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณธรรม article
วันที่ 7 มกราคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าปฐมนิเทศแนะนำการจัดการเรียนการสอนและบทบาทภาระงานให้แก่ครูผู้ช่วย จำนว
วันที่ 5 มกราคม 2565 นำโดยนางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าต้อนรับรองฯชัญญาภัค บุญฤทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญ
วันที่ 5 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1.วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.วิชาเอกการเงินและการบัญชี จำนวน 1
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิต ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ ตามห้องเรียนประเภทความพิการภายในศูนย์ฯ โดยนางสาวส
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครู เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ ปีงบประมาณ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูที่ผ่านการอ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระ
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพของคนพิก
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564 ศูน
วันศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยนางณัชณิชา โพธิ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดจัดการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว โดยมีคณะกรรมกรรมประเมินจำนวน 5 ท่าน คือ 1.นางสาววีณา แสนโกศึก ศึกษานิเทศ สพป.สุโขทัย เขต 1 2.นางสิรธญา แก้วเนย ศึกษานิเทศ สพป.สุโขทัย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมจัดทำกระทง และลอยกระทงร่วมกัน นำโดย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
วันที่​ 17 พฤศจิกายน​ 2564 นายนพพล​ เล็กพันธ์​ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป​ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม​ kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา​ "พิษณุโลก​เมืองสะอาด" ผ่านระบบ​ Zoom​
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามมาตรการ ตรวจเชื้อโควิด - 19 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ในการเปิดเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รูปแบบ On site
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วม การประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมความพร้อมทำความสะอาดห้องเรียน และคงมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต้อนรับนักเรียนก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูศูนย์ฯ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมส่ง ครูสุทธิพงศ์ พลศรี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และคณะครูของศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับ นายชูศักดิ์ ศิริเชียง
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนักสหวิชาชีพ และครูประจำอำเภอเมือง เข้าเยี่ยมบ้านเด็กชายวิชรพล ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ทั้งนี้นักสหวิชา
หน้า 1/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)