ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนักสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมประชุมระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสมาคมสุขปัญญา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง article
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดร้องยุ้งข้าว article
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานอาคารสถานที่ ในวันพฤหัสดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ article
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ -​ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖ article
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ เ article
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น . นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมห article
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา article
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนางสาวชลธิชา เปรมปรี หัวหน้างานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พร้อมคณะทำงาน และคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ,คณะครูผู้รั
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิช
นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบนักเรียน แล
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทดสอบและการจัดอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการนครไทย ,หน่วยบริการชาติตระการ ,หน่วยบริการบางระกำ ,หน่วยบริการพรหมพิราม ,ห้องเรียนค
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอบางระกำ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และมอบถุงยังชีพ ในวันพฤหัส
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคนงาน ,คนครัว ​,ยาม และพี่เลี้ยงของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเ
นายชู​ศักดิ์​ ศิริ​เชียง​ ผู้อำนวยการศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ เขต​การศึกษา​ ๗​ จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อมคณะครู ร่วมเป็นเกียรติงานมุทิตาจิต แด่ นายกานต์ สอนอยู่กลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายที่ ๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายในรอบ ๒ และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเสวนา "การอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ประธานชมรมผู้พิการCP มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน ๒ คัน ให้กับเด็กชายนฤเบศก์ วัดทอง และเด็กชายศุภณัฐ บุญโสภา นักเรียนในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อใช้ในการทำกิจวัตรประจำวัน และการเดินทางของนักเรียน ขอขอบคุณศูน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และนักสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการสอนครูผู้สอนหน่วยบริการอำเภอชาติตระการ พร้อมเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พร้อมมอบถุงยังชีพ
มอบคูปองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง มอบคูปอง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ๒.๑, ๒.๒, นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
นายชูศักดิ์ ศิริเชียง​พิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ๖ ฝ่าย ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มบุคคลอ
เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดนา
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)