ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกล
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง โดยนายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์ก
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมครูประจำอำเภอวังทอง แพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
วันที่ 5 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นางสุทธิรัตน์ สากระแสร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้ากลุ่มแผ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม"วันอนุรักษ์มรดกไทย"
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 4 เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเ
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 7:00 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอมร เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มชุมชนสัมพัน
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามคว
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบคัด
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมครูประจำอำเภอนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จัง
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นำโดย นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสม
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู งานส่งเสริมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เข้าร่วมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบคัดกรอง
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นายนพพล เล็กพันธ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 รวมทั้ง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินเทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโล เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพ.ศ 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรีย
วันอังคาร ที่29 พฤศจิกายน 2565 ครูและบุคลากร หน่วยบริการพรหมพิราม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต นายอำนาจ ตินะมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ณ โดมกิจกรรม โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อำเภอพรหมพิรา
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 างชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 7 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์เททองหล่อสมเด็จพระนเรศวรอุ้มไก่เหลืองหางขาว ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์(ริมน่าน)
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมทั้งคณะครูทีมอำเภอนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 และพานักเรียนหน่วยบริการ ประจำอำเภอนครไทย จัดกิจก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกค
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารง
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและครูผู้รับผิดชอบงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก" เพื่อให้หัวหน้าส่วนรา
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้าร่วม โดยกิจกรรมในวันนี้ นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี นายปุญญพัฒน์ จินะ กล่าวรา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 1 , 2 และ3 เข้าร่วมต้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมนางสุทธิรัตน์ สากระแสร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MO
วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 8 ร่วมทำโรงทานแจกไอศกรีมให้แก่ผู้ที่ร่วมมาทำบ
หน้า 1/26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)