ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชา พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ณ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมเพื่อติดตามผลการพัฒนางาน จากการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน​ และการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ​ ส่วนกลาง​ กรุงเทพมหานคร
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ๒๕๖๓
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผ่านวีดีโอทางไกล (ZOOM) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สรุปการรับฟังการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference
การประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง
ประชุมการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การประชุมผู้บริหารสถานสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ และกลุ่ม ๖
พิธีเปิดงานจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
กิจกรรมห้องเรียนผู้ปกครอง กลุ่มบุคคลออทิสติก ห้อง​ ๑.๑​ ครั้งที่ ๑
"กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เข้าศึกษาดูงาน​ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนผู้พิการ (One stop Service
การประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการดูแลจัดการผู้ป่วยในบริบทของการศึกษาพิเศษ
โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์ลพบุรี และวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอบางกระทุ่ม ณ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนวัดคุยขวาง จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอนครไทย ณ โรงเรียนบ้านพร้าว จังหวัดพิษณุโลก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการประจำอำเภอชาติตระการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก
หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)