ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดวันอังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน รา
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง ได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)ให้แก่นักเรียนพิการ ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และนางทักษณพร อั่วหงวน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการประ
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะครู และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำความสะอาด ห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฯ เช่น ห้องเรียนแต่ละประเภทความพิการ ราวบันได โต๊ะอาหาร ห้องกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อเตรียม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานอนามัยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด บริเวณห้องเรียนแต่ละประเภทความพิการ บริเวณโดยรอบในอาคาร ศูนย์ฯ เขต 7 และบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฯ เขต 7 เช่น แฟลตพักครู แฟลตคนงาน บ้านพักข้าราชการ หอพักนักเรียน ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์จำนวน 2คน พร้อมมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนพิการ คือ 1.น้องปิงปอง เด็กชายภา
วันที่ 24-25 พฤษภาคม นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและคณะครู เป็นวิทยากรร่วมเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom Meeting เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนและนโยบายจากผู้อำนวย
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการประเมิน เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2564 ของพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง จำนวน 11 คน ณ ห้องกาซะลองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการประเมิน เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2564 ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน และพนักงานขับรถ จำนวน 27
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมหารือ วางแผนการจัดการเรียนการส
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมเข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางระบบ Video Conferen
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมหารือ วางแผนการจัดการเรียนก
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น นายชูศักดิ์ศิริ เชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็น บุคคลต้นแบบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้รองผู
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบ
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้ารดน้ำดำหัว ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในประเ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ "สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพร สงกรานต์บ้านเรา รปค.23" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าราชการได้พบปะหารือข้อราชการ โดยให้หัวหน้าส
วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระ
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางปวีณา เล็กพันธ์ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง นางสาวพรพิ
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางศุภธาดา ปาพันธ์ นางสาวจุฑาพร เป้าโทน นายบรรณ
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น นาย ณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 6 พร้อมคณะ และครูประจำกลุ่มอำเภอเมือง เข้ามอบ ถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กชายราชัน ทับทิม (น้องบอล) นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุข
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางสาวจุฑาพร เป้าโทน นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ นายบรรณวิทย์ กึดก้อง เข้าดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในห้องเรียนหน่วยบริการประ
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานทำบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนฯ ครบ 57 ปี ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยในงาน : "ตระการตาผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว" ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ นางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล ครูประจำอำเภอนครไทย พร้อมนักสหวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอนครไทย ณ อำเภ
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม นางสาวลฎาภา มาตผุย นายอนุรักษ์ ลาภพร้อมกุศล นายบรรณวิทย์ กึดก้อง เข้าดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในห้องเรียนหน่วยบริการประ
หน้า 1/19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)