dot dot
dot
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ประกาศข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

 


"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ประกาศการขายครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

.......................................................................................................................................................................

เอกสารวิชาการ / แบบรายงาน / คู่มือ

........................................................................................................................................................................

 


 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเชิิญชวนทั่วไป ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

 ประกาศเชิิญชวนทั่วไป ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

More...

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

More...

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

  2017-07-02

More...

  2017-07-02

More...

  2017-01-09

More...

  2017-01-09

More...

  2017-01-09

More...

จดหมายข่าว ศกศ.พล. 7
More...

More...

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

More...

การสนับสนุนจากชุมชน
No article here !
งานประกันคุณภาพและการจัดการศึกษา

 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2558

 

More...

 รายงานการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุรภาพภายในปีการศึกษา 2557 ของศูฯย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

More...

 การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

More...

การให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

แบบเอกสารรายงานการใช้ คูปองการศึกษา

More...

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)