dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
More...

More...

More...

More...

More...

More...


 

-- ประกาศ!! ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซ่มอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ

-- ประกาศ!! ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

เอกสารวิชาการ / แบบรายงาน / คู่มือ

........................................................................................................................................................................

 


 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

  2018-11-23

More...

  2018-11-23

More...

  2018-10-11

More...

  2017-07-02

More...

  2017-07-02

More...

  2017-01-09

More...

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
No article here !
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)