ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
More...

More...

More...

More...

More...

More...

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

  2021-11-16

More...

  2021-06-18

More...

  2021-06-18

More...

  2020-08-19

More...

  2020-07-02

More...

  2020-06-01

More...

ประกาศส่วนราชการ

                                                                                                  

 

-- ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

-- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ)

-- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

-- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-- ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

-- แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด - 19 (7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา)

-- ประกาศ เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

-- ประกาศ รหัสหน่วยบริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

-- ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินหน่วยบริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ

-- ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

-- ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

.......................................................................................................................................................................

เอกสารวิชาการ / แบบรายงาน / คู่มือ 

........................................................................................................................................................................

 

 

More...

ประกาศส่วนราชการ

-- ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

-- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ)

-- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

-- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-- ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก.pdf

-- ประกาศ เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 


 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
No article here !
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)