ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


กิจกรรมและโครงการพิเศษ
More...

More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
More...

More...

More...

More...

More...

More...

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

  2023-04-10

More...

  2023-04-10

More...

  2023-04-10

More...

  2023-04-10

More...

  2023-04-10

More...

  2023-04-10

More...

ประกาศส่วนราชการ

                                                                                                  

                                                   

-- ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา

-- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-- แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด - 19 (7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา)

-- ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

.......................................................................................................................................................................

เอกสารวิชาการ / แบบรายงาน / คู่มือ 

........................................................................................................................................................................

 

 

More...

ประกาศส่วนราชการ

 

-- ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

-- ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

-- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-- ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

 


 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
No article here !
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)