เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

เป้าหมาย-วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

2. ผู้เรียนได้รับบริการสื่อ

3.สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพความพิการผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากําหนด

5. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

6. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ตามศักยภาพ

7. ผู้บริหาร ครู บุคลากร สามารถจัดการศึกษาสําหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ครูบุคลากรมีการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาวิชาชีพ

9. ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

10. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

11. สถานศึกษานําระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม

12. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

13. โรงเรียนเรียนรวม ศูนย์การเรียนเด็กในโรงพยาบาล ศูนย์ประสานงานส่งต่อ ห้องเรียนคู่ขนาน สําหรับบุคคลออทิสติก มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ได้รับทุนการศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

15. นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอน

16. สถานศึกษานําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

17. ผู้บริหาร และครูนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน

18. บุคลากรและหน่วยงานในองค์กรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนงานตามโครงสร้างจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

19. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสามารถไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

20. เด็กพิการได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษที่ถูกต้อง เหมาะสมทุกกลุ่มเป้าหมาย

21. อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมมีความเพียงพอเหมาะสมกับการให้บริการคนพิการทุกกลุ่มเป้าหมาย

22. อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้คนพิการ

23. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

24. สถานศึกษามีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ


วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

เป็น "องค์กรที่มีมาตรฐาน บริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 "สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 "พัฒนาการดี มีมนุษยสัมพันธ์" 

  • ฮิต: 222