เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

ครูประจำหน่วยบริการ

นางสาววัลลิภา แก้วกำเนิด
หน่วยบริการบางกระทุ่ม (วัดแม่เทียบ)
นางสาวพรรณนิภา ขำวุฒิ
หน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง
นางสาวจินตรา ฝาระมี
หน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
นางสาวอรอนงค์ กลิ่นทอง
หน่วยบริการวังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
นางสาววรารัตน์ จำนวน
หน่วยบริการนครไทย โรงเรียนบ้านพร้าว
นางสาวบุญฑิรา พร้าโต
หน่วยบริการนครไทย โรงเรียนบ้านพร้าว
นางสาวมณี คำม่วง
หน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล
นางสาวสุปราณี คำมี
หน่วยบริการวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล
นางสาวสุพิมพาพร เข็มทอง
หน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง
นางสาวสุนิสา สำเริง
หน่วยบริการพรหมพิราม โรงเรียนบ้านบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
นางสาววาสนา คำเขียน
หน่วยบริการพรหมพิราม โรงเรียนบ้านบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
นางสาวประตินญา จันทร์คีรี
หน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนวัดบ้านดง
นางสาวกัญญารัตน์ พรมสิงห์
หน่วยบริการชาติตระการ โรงเรียนวัดบ้านดง

  • ฮิต: 114