เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

ข้าราชการครู

  1. ครู คศ.3
  2. ครู คศ.2
  3. ครู คศ.1
  4. ครูผู้ช่วย

ข้าราชการครู1

นางปวีณา เล็กพันธ์
ครู คศ. ๓
นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง
ครู คศ. ๓
นางสุทธิรัตน์ สากระแสร์
ครู คศ. ๓
นางศุภธาดา ปาพันธ์
ครู คศ. ๓
นายนพพล เล็กพันธ์
ครู คศ. ๓

ข้าราชการครู2

นายอมร เกตุแก้ว
ครู คศ.๒
นางทักษณพร อั่วหงวน
ครู คศ. ๒
นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา
ครู คศ. ๒
นายสืบ ศิริโส
ครู คศ.๒
นางกานต์จิรา ไทยทอง
ครู คศ.๒
นางสาวสิริลักษณ์ ท้วมทอง
ครู คศ.๒
นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม
ครู คศ.๒
นางสาวนาตยา จงรักษ์
ครู คศ.๑
นางสาวจุฑารัตน์ กลั้นกลาง
ครู คศ.๑
นางสาวสุชาวลี บัวนุ่ม
ครู คศ.๑
นายศุภวิชญ์ อำไพวรรณ
ครู คศ.๑
นางสุชานันท์ เสือนุ่ม
ครู คศ.๑
นายปุญญพัฒน์ จินะ
ครู คศ.๑
นางสาวรัตน์นรี นนท์ศรี
ครู คศ.๑
นายบรรณวิทย์ กึดก้อง
ครู คศ.๑
นางสาวนฤชล สีเภา
ครู คศ.๑
นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้น
ครู คศ.๑
นางสาววิชชุตา เรืองแจ่ม
ครู คศ.๑
นางสาวสุรดา อินพิทักษ์
ครู คศ.๑
นางสาวสุทธิดา โชติรื่น
ครู คศ.๑
นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ
ครู คศ.๑
นางสาววรัญญา พระเทพ
ครู คศ.๑
นางสาวทิพยภัสสร์ พะยอม
ครู คศ.๑
นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรม
ครู คศ.๑
นางสาววราภรณ์ อุทธิยา
ครู คศ.๑
นางสาวศิริพร หนานแก้ว
ครู คศ.๑
นายธีรศักดิ์ โคกคำ
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษา
ครูผู้ช่วย
นางสาวจจิมาภร สุธานิโลบล
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรวิภา ระวังภัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุพัตรา จีนด้วง
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ บางศรี
ครูผู้ช่วย
นายจิรภัทร จันทะดวง
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญญ์วรา ท่าว่อง
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรณรรพพรรน โพธิ์อรุณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐพร ธรรมขันคำ
ครูผู้ช่วย
นางสุกัญญา สุขเกษม
ครู (ช่วยราชการ)
นายมนตรี ภูปรื้ม
ครูผู้ช่วย
นายดนัยภัทร ศรีชัยมูล
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิชญานิน อิ่มกระจ่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน
ครูผู้ช่วย
นางสาวศศิธร หันจันทร์
ครูผู้ช่วย
นายภิญโญ แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวณวิร์ปภาภัชญ์ เพชรไทย
ครูผู้ช่วย
นางสาวผานิดนิพา บัวหลาย
ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่อง
ครูผู้ช่วย
นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิสชา ใจจิตร
ครูผู้ช่วย
นางสาวณพัชชนันท์ สุวรรณฟู
ครูผู้ช่วย

  • ฮิต: 501